PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2016Volume: 2016
Číslo: 2Issue: 2
Vyšlo: 17. ledna 2017Published: January 17th, 2017
Jirásková, Miroslava. Recenze: Putování a smysl života: proměna člověka v zimní přírodě. Paidagogos, [Aktualizováno: 2017-01-17], [Citováno: 2024-07-14], 2016, 2, #16. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2016/2/article.php?id=16>

#16

Zpět na obsah / Back to content

Recenze: Putování a smysl života: proměna člověka v zimní přírodě

Review: Putování a smysl života: proměna člověka v zimní přírodě

Miroslava Jirásková

Autorem publikace je prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph. D. (zabývá se filosofickými aspekty pohybové kultury, fenoménem spirituality, spirituálního zdraví a teoretickými reflexemi v oblasti zážitkové pedagogiky) a Mgr. Jakub Svoboda, student doktorského studijního programu na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. V disertační práci se zabývá spiritualitou a duchovním rozvojem v diskurzu zážitkové pedagogiky.

Publikace je výzkumnou monografií, zabývající se zimním putovním projektem Prázdninové školy Lipnice nazvaným "Život je gotickej pes 2011 (ŽGP)". U kurzu samotného bylo hlavním tématem a programovou náplní dvanáctidenní putování zimní přírodou na Slovensku v Bukovských horách, během kterého účastníci zdolali 113 km. Samotný kurz neměl být vnímán ani prožíván jako survival, spíše jako pouť k nějakému cíli, a především sama k sobě. Zúčastnilo se ho 28 účastníků, z toho 9 žen.

Tematický kontext je vystavěn na zkušenosti jeko existenciálním fenoménu, jehož využití v osobnostním rozvoji se věnuje holistická výchova, reflektovaná zážitkovou pedagogikou. Cílem výzkumné části práce je popsat a interpretovat účastnickou zkušenost z kurzu "Život je gotickej pes 2011". Pro účely metodiky byl zvolen kvalitativní přístup, konkrétně interpretativní fenomenologická analýza, s dílčím využitím doplňující metody, autoetnografie.Kniha poskytuje velké množství autentického materiálu, výzkumným vzorkem byli účastníci kurzu ŽGP 2011. Sběr dat formou rozhovorů proběh v rámci třídenního výzkumného víkendu, který se uskutečnil 28. - 30. září 2012 a během něhož byly v několika časových sekvencích rozhovory o reflexi prožívání účastníků daného kurzu realizovány. Pro výzkum byly zvoleny tři typy dat. Nestrukturovaný rozhovor, dále esej na téma "Těchto dvanáct dní v kontextu mého života (aneb k čemu mi to celé bylo)", kterou účastníci psali během dvou týdnů po realizaci kurzu, a také báseň na téma "Život je gotickej pes", psanou ve stejném období. Analýza dat byla prováděna v souladu s běžně používaným postupem v IPA, analýza zkušeností jednotlivých účastníků proběhla v několika krocích, nejdříve si výzkumnící všechna data opakovaně přečetli, dále pak přistoupili k explorativnímu kódování, při kterém byly k datům připojovány tři typy komentářů: popisné, lingvistické a konceptuální. Po kódování pak z nově vzniklého materiálu (data a komentáře) byly abstrahovány nově vzniklá témata, které se týkaly vztahu k sobě (reflexe, přemýšlení o vlastním životě), záměrné změny životního stylu, překonávání sebe sama, životního směřování a seberealizace, vnitřní opravdovosti, vztahu k druhým, otevřenosti, podpory, proměny vztahu k seniorům a k rodině, vztahu k přírodě ve smyslu přirozenosti, svobody a radosti a také součásti živého, ale také vztahu účastníků k transcendenci (plné bytí v přítomnosti, vztahu k religiozitě ap). Představené výsledky šetření mají inovativní charakter především v oblasti vztahu k transcendenci, která je v diskurzu zážitkové pedagogiky a příbuzných edukativních disciplín méně frekventovaným tématem.

Limitem studie je to, že zjištění není možné zobecňovat na všechny respondenty a už vůbec ne na všechny projekty holistické výchovy (zážitkové pedagogiky), není možné také uvažovat v kategoriích "objektivní pravda", či "nezpochybitelný poznatek" ap. O takový přístup k realitě usiluje pozitivisticky orientovaná věda, která je založena na filozofické distanci zkoumajícího subjektu od zkoumaného objektu. Metody této studie vycházejí z fenomenologických a hermeneutických proudů myšlení, které nutí výzkumníky k velmi obezřetné interpretaci získaných výsledků. Zcela zřetelně se však jedná o hlubší a podrobnější porozumění tomu, co konkrétní účastníci (respondenti) na kurzu prožívali, jak zpětně tyto prožitky reflektovali a co z kurzovní zkušenosti přenášejí jako inspiraci či rozvojové poučení do svých dalších životů.

Ze závěru studie vyplývá konstatování, že putovní kurz v zimní přírodě ŽGP působí na účastníky rozvojově, evidentní přínos však není ve výuce dovedností pobytu v zimní přírodě, ani v tom, co je viditelné, tedy chůze na sněžnicích, příprava ohně, stanování či další aspekty zimního táboření. Konkrétní závěry je možné sumarizovat tak, že kurz ŽGP spadá do diskurzu zážitkové pedagogiky, je projektem holistické výchovy a pomezí neformální a informální edukace. Navazuje tak tématicky i programově, i metodicky a organizačně na vývoj této podoby výchovy, jak se formovala v prostředí Prázdninové školy Lipnice, ale také v návaznosti na dřívější specifikace moderních forem výchovy v přírodě, intenzivních rekreačních režimů, pohybové rekreace apod. Základním dramaturgickým principem zkoumaného projektu byla metafora pouti, tedy prostřednictvím putování zimní přírodou v odlehlé krajině putovat zejména k sobě a k hlubšímu poznání sebe sama. Programové prostředky byly vystavěny na vědomí reálností situací ze zimního putování a zimního táboření. Chůze na sněžnicích, vaření, stavba stanů, shánění dřeva, večerní oheň s doprovodným programem, to je relativně jednoduchá programová struktura, která však svojí náročností a neobvyklostí (pro člověka zvyklého na civilizační pohodlí) přináší výrazné výzvy a rozvojové podněty. Ideové podloží takových programových prostředků a zvolených dramaturgických principů lze shrnout do čtyř dimenzí, naznačených již jednotlivými slovy jména kurzu:

Život: prožitek (autenticita, opravdovost)

Je: bytí v přítomnosti (teď a tady, ne v předstihu)

Gotickej: vertikalita (kulturní a duchovní výkony překonávající zemitost hmotných obtíží)

Pes (příroda a přirozenost (nejenom bytí v horách, ale také přátelská starost o ně).

Zhodnocení: Studie svým zaměřením představuje originální a významný impulz pro pedagogiku, a to zejména pro filosofii výchovy. Pomáhá přispět k lepšímu pochopení smyslu zkušenostní výchovy a její souvislosti se spiritualitou. Studie propojuje teoretické ukotvení "zážitkové pedagogiky" a vyjevuje konkrétní možnosti jeho empirického zkoumání. Publikace je doplněna bohatým přílohovým materiálem, který přináší výsledky výzkumu zabývajícího se tímtéž projektem, avšak s využitím jiných metodologických nástrojů, a seznamuje s hlubším myšlenkovým podložím kurzu ŽGP 2011.

Literatura

[1] Jirásek, I. - Svoboda, J. Putování a smysl života: proměna člověka v zimní přírodě. . Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4796-4. 

Kontaktní informace / Contact information

Mgr. Miroslava Jirásková

Studentka Ph.D. programu Psychologie, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc. Lektorka Programu primární prevence pro školy http://www.kappa-help.cz/ePrimarni_prevence/ Redaktorka rubriky Inspirace časopisu www.gymnasion.org

Žižkovo nám. 5

771 43 Olomouc

Česká republika

miroslava.jiraskova01@upol.cz

Zpět na obsah / Back to content