PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2016Volume: 2016
Číslo: 1Issue: 1
Vyšlo: 1.července 2016Published: July 1st, 2016
Kmentová, Simona . Recenze: Early intervention for Children with Developmental Disabilities: A Family – centred Approach . Paidagogos, [Aktualizováno: 2016-07-01], [Citováno: 2024-07-14], 2016, 1, #9. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2016/1/article.php?id=9>

#9

Zpět na obsah / Back to content

Recenze: Early intervention for Children with Developmental Disabilities: A Family – centred Approach

Review: Early intervention for Children with Developmental Disabilities: A Family – centred Approach

Simona  Kmentová

Autory publikace Early intervention for Children with Developmental Disabilities: A Family – centred Approach jsou prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D. a Xinrui Li. Zaměřuje se na problematiku rané intervence. Kniha má rozsah 116 stran a je přehledně členěna do 6 kapitol. Čtenáři přináší základní teoretické informace o rané intervenci, jejím pojetí v České republice, Čínské lidové republice a následně o rané intervenci orientované na rodinu. Celou publikaci pak uzavírá prezentace případové studie a výzkumu rané intervence. Tato publikace přináší komplexní pohled na ranou intervenci s přihlédnutím nejen k dítěti, ale k celé rodině. Svým obsahem je publikace cílená zejména na studenty speciální pedagogiky příp. příbuzných oborů a odborníky v oblasti rané intervence.

V první kapitole je teoreticky vymezena raná intervence, její cíle, pravidla a cílová skupina. Cílová skupina rané intervence je definována jako dítě, které je ohroženo na svém vývoji (child at risk) a jeho rodina a je vymezena i věkem dítěte, a to dosažením 3 - 4 let, 7 let u dětí s kombinovaným postižením. Cílem rané intervence je především zmírnění negativních dopadů zdravotního postižení na vývoj dítěte. V další části kapitoly jsou popisovány pravidla a principy rané intervence.

Další kapitoly přinášejí vhled do pojetí rané intervence v České republice a Čínské lidové republice. V kapitole Ranná intervence v České republice je vymezována především sociální služba raná péče. Čtenář je seznámen se zákonem o sociálních službách, který ranou péči definuje jako terénní službu, popřípadě doplněnou o ambulantní formu, která je poskytována dítěti a rodičům dítěte do sedmi let, které je zdravotně postižené nebo ohrožené na vývoji v důsledku nepříznivého zdravotního stavu.> Dále je zde popsán historický vývoj služby raná péče v České republice, standardy rané intervence, individuální plánování, jsou zde shrnuty zásady pro vytvoření individuálního plánu, na což navazuje část, kde je čtenáři poskytnut příklad individuálního plánu. Třetí kapitola Služby rané péče v Číně nejprve pojednává o historickém vývoji rané intervence a legislativních opatření v Číně, následně přináší základní informace o pojetí služeb rané intervence v Číně. Raná intervence je zde definována jako systém koordinovaných služeb, které podporují růst a vývoj dítěte a podporují rodinu během kritického období raného věku. Dalšími tématy, kterým je v této kapitole věnována pozornost, jsou cíle rané intervence a cílová skupina rané intervence. Ta je popisována jako děti, které mají nebo mohou mít odchylky od běžné sekvence vývoje. Dále je čtenáři poskytnut přehled služeb rané intervence, což jsou organizované a cílevědomé služby, založené na osvětě, týmové spolupráci a multidisciplinárním přístupu. Na závěr kapitoly jsou vymezovány modely rané intervence. Historický vývoj vedl k vytvoření několika různých modelů, se kterými je čtenář v textu podrobně seznámen. V Čínské lidové republice se na základě národních, ekonomický a kulturních podmínek rozvinuly především tři modely rané intervence a to raná intervence zaměřená na zdravotnickou léčbu, na vzdělávání a na rehabilitaci.

Čtvrtou kapitolou je Raná intervence orientovaná na rodinu. Podstatou rané intervence orientované na rodinu je poskytování služby v přirozeném prostředí dítěte. Rodiče jsou hlavním účastníkem rané intervence a rozhodují o podmínkách a postupu péče o dítě. V této kapitole jsou dále uváděny výhody a cíle rané intervence orientované na rodinu. Podkapitola Obsah rané intervence orientované na rodinu čtenáři přibližuje činnosti, které odborník provádí v souvislosti s ranou intervencí. Následně jsou vymezovány strategie rané intervence orientované na rodinu: založení na reálných podmínkách prostředí dítěte, vzdělávání rodičů v edukačních a rehabilitačních technikách, založení na rutině, být s rodiči partnery, využití aktuálních zdrojů rodiny a komunity dítěte. V poslední části této kapitoly je popsán proces realizace rané intervence orientované na rodinu v několika krocích od prvního kontaktu s rodinou a jejího přijetí do služby až po přechod rodiny do navazující rehabilitační nebo vzdělávací instituce po ukončení služby.

V páté kapitole je prezentována případová studie poskytování rané intervence orientované na rodinu. Je zde popisován chlapec Petr (pseudonym) a jeho rodina. Případová studie nabízí čtenáři ukázku zhodnocení jeho schopností, dovedností, potřeb a zdrojů, popisu charakteristik, potřeb a zdrojů celé jeho rodiny. Kapitolu uzavírá příklad IFSP (Individuálního plánu rodiny), jeho realizace a následné evaluace.

Poslední, šestou, kapitolou je Výzkum rané intervence orientované na rodinu. Nejprve jsou vymezeny podmínky výzkumu. Výzkum probíhal v oblasti jihovýchodní Číny, ve městě Chongqing. Participanty výzkumu bylo dvacet dětí se zdravotním postižením ve věku 0 – 6, konkrétně šestnáct chlapců a čtyři dívky. Tři z těchto dětí mají syndrom fragilního X chromozomu, šest opoždění psychomotorického vývoje, tři poruchu autistického spektra, tři Downův syndrom a pět dětskou mozkovou obrnu. Dalšími podstatnými participanty výzkumu byli speciální pedagogové, pediatři, fyzioterapeuti, logopedi a psychologové. Dále nám autoři přibližují metodologii výzkumu. Bylo použito několik prostředků – rodinná a osobní anamnéza a další testové metody.

Na závěr je čtenář seznámen s výsledky výzkumného šetření. Zkoumanými jevy jsou vliv rané intervence na dítě a vliv rané intervence na rodinu. Následuje diskuse nad závěry výzkumného šetření, jeho shrnutí v závěru a doporučení, kde je zmiňováno především právní ukotvení a politická podpora, podpora publicity a výzkumu rané intervence, podpora vzdělání odborníků a jejich spolupráce.

Literatura

[1] Potměšil, M. - Li, X.  Early intervention for Children with Developmental Disabilities: A Family – centred Approach. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. 100 s. ISBN 978-80-244-4925-8. 

Kontaktní informace / Contact information

Mgr. Simona  Kmentová

Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

Žižkovo nám. 5

771 47 Olomouc

Česká republika

simona.kmentova01@upol.cz

Zpět na obsah / Back to content