PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2016Volume: 2016
Číslo: 1Issue: 1
Vyšlo: 1.července 2016Published: July 1st, 2016
Potměšilová, Petra. Recenze: Online závislosti. Paidagogos, [Aktualizováno: 2016-07-01], [Citováno: 2024-05-18], 2016, 1, #10. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2016/1/article.php?id=10>

#10

Zpět na obsah / Back to content

Recenze: Online závislosti

Review: Online závislosti

Petra Potměšilová

Publikace Online závislosti je kolektivním dílem pěti autorů; je rozdělena do devíti samostatných kapitol, ale působí jednotným dojmem. Téma je postupně a logicky rozvíjeno.

První čtyři kapitoly tvoří obecný rámec online závislostí. V úvodní kapitole se autoři zamýšlejí nad tím, zda vůbec existuje závislost na internetu a pokládají základní otázku, zda je internet či jeho jednotlivé aplikace prediktorem či mediátorem patologie. (s. 16)Pro konceptualizaci komplexu problémů autoři zvolili behaviorální model. Ve druhé kapitole pak autoři obecně charakterizují pojem závislost. Za podstatné považují oddělit pojmy závislost (používání internetu naplňuje faktory závislosti) a nadměrné užívání (přítomnost jen některých faktorů). Dále jsou zde přehledně uvedeny faktory, na základě nichž je možné konstatovat, zda se jedná právě o závislost či o nadměrné užívání. V kapitole Diagnostika a měření online závislostí se autoři zamýšlejí nad možností diagnostiky online závislostí. Uvádějí zde diagnostická kritéria dle Diagnostického a statistického manuálu DSM-5. Kromě toho, jsou zde uvedeny již výše zmíněné diagnostické faktory závislosti, které jsou však exaktně zaměřeny právě na online závislosti. Ve čtvrté kapitole autoři uvádějí možnosti preventivních a intervenčních opatření ve vztahu k nadměrnému užívání internetu.

Na výše uvedené obecné kapitoly navazuje pět kapitol, které se již plně věnují online závislostem z různých pohledů. Za velmi podstatnou a přínosnou lze považovat pátou kapitolu, v níž autoři nahlížejí na závislosti z vývojového hlediska a uvádějí specifika online závislostí u dětí školního věku, dospívajících, dospělých a ve stáří. Kategorii dospělých autoři ještě rozdělili na mladou, střední a starší. Informace jsou doplněny kazuistikami.

Ve zbývajících kapitolách autoři charakterizují jednotlivé typy chování, které souvisejí s online prostředím:

Jednotlivé typy chování autoři vždy nejdříve charakterizují a definují, dále pak uvádějí související rizikové faktory a zabývají se i konkrétními možnostmi prevence a intervence. Jednotlivé kapitoly jsou opět doplněny kazuistikami, které dokreslují teoretické poznatky.

Celá kniha je napsaná čtivým, ale odborným jazykem. Autoři vycházejí z dostupné tuzemské i zahraniční literatury. Jednotlivé poznatky dávají do souvislostí a uvádějí vlastní pohled na řešenou problematiku.

Knihu lze doporučit nejenom studentům oboru Sociální pedagogika, ale i pedagogům a rodičům. Kromě teoretického vymezení problému, zde čtenář najde i praktické informace o tom, jak jednotlivé typy chování rozpoznat a jak k nim přistupovat.

Literatura

[1] Blinka, L. a kol.  Online závislosti. Praha: Grada, 2015. 198 s. ISBN 978-80-247-5311-9. 

Kontaktní informace / Contact information

doc. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová

Katedra křesťanské výchovy, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

Univerzitní 22

771 11 Olomouc

Česká republika

petra.potmesilova@upol.cz

Zpět na obsah / Back to content