PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2016Volume: 2016
Číslo: 1Issue: 1
Vyšlo: 1.července 2016Published: July 1st, 2016
Pospíšil, Jiří. Editorial. Paidagogos, [Aktualizováno: 2016-07-01], [Citováno: 2024-07-14], 2016, 1, #1. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2016/1/article.php?id=1>

#1

Zpět na obsah / Back to content

Editorial

Jiří Pospíšil

Vážené čtenářky a čtenáři,

nový ročník časopisu Paidagogos můžeme společně otevřít dvěma velmi dobrými zprávami. Náš časopis byl zařazen jednak do databáze DOAJ, ale také na mezinárodní seznam časopisů ERIH Plus. Pro náš časopis je toto zařazení klíčové, neboť je prvním stupněm na cestě k zařazení do dalších databází a indexů. Velmi rádi bychom se v následujícím období pokusili o zařazení do databáze Scopus. K tomuto kroku ovšem vede poněkud delší cesta, která musí být především podpořena citovaností časopisu. Budeme proto vděční všem autorům, kteří naleznou v časopise Paidagogos vhodné články podporující jejich vlastní výzkum a zařadí je do seznamu citovaných zdrojů ve svých článcích či knihách.

Další novinkou, kterou zavádíme počínaje tímto číslem, je rubrika K zamyšlení a diskusi. Otevíráme tak další prostor k vyjádření názorů a postojů autorů, které nemusejí mít podobu odborných článků a neprocházejí recenzním řízením. Přesto však mohou přispět k názorové různosti a k otevřenosti časopisu.

Nové číslo v pořadí již 16. ročníku opět přináší pestré spektrum článků počínaje studií o strategii a stylech učení žáků v hodinách anglického jazyka přes mezipohlavní rozdíly žáků v sociálních dovednostech až k článku o dopadech demogeografického prostředí na motivaci volby učitelského povolání. V nové sekci K zamyšlení a diskusi pak uvádíme esej věnovanou iluzím a východiscím v pomáhajících profesích.

Přeji Vám příjemné letní čtení.

Dear readers,

the new volume of the Paidagogos journal we should open with two very good news. Our journal has been included in DOAJ (Directory of Open Access Journals) and also in the world database of academic journals ERIH Plus. This inclusion is key for our journal because it is the first step on the way to the inclusion into the next databases and/or indexes. In the next period we'll try attempt to join the Scopus database. Unfortunatelly to this step leads quite long way which must be supported by the citations of the journal. We will be thankful to all the authors who will find in the journal Paidagogos appropriate sources which could to be cited in their papers or books.

Another innovation that we introducing in this issue is the rubric The reflection and debate . We open an additional space for authors to express their opinions and attitudes which may not take the form of articles and do not go through the review process. However they may contribute to diversity of opinion and to opennes of the magazine.

New issue of the 16th volume again brings a varied range of papers ranging from study on strategy and learning styles of students in English classes, across the gender differences in pupils' social skills and closing with the article on the impact of the demographical and geographical influences on the motivation for choosing the teacher profession. In the new section called The reflection and discussion we publish essay dedicated to the illusions and rudiments in helping professions.

I wish you a pleasant summer reading.

Zpět na obsah / Back to content