PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2015Volume: 2015
Číslo: 2Issue: 2
Vyšlo: 31.prosince 2015Published: December 31st, 2015
Drábová, Jana. RECENZE: Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost v mateřské škole. Paidagogos, [Aktualizováno: 2015-12-31], [Citováno: 2024-04-23], 2015, 2, #9. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2015/2/article.php?id=9>

#9

Zpět na obsah / Back to content

RECENZE: Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost v mateřské škole

REVIEW: Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost v mateřské škole

Jana Drábová

V roce 2015 vyšla v České republice v nakladatelství Portál publikace s názvem Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost v mateřské škole. Již v úvodu knihy autorka poukazuje na význam a nezastupitelnou roli dostatečné úrovně čtení a rozvinuté čtenářské gramotnosti pro každodenní život. Současně zdůrazňuje nezbytné postavení rodiny a v tomto kontextu harmonický vývoj dítěte, které mají v konečném důsledku nezanedbatelný vliv na úroveň čtenářské gramotnosti. To vše vztahuje k předškolnímu vzdělávání, jehož cílem je harmonicky rozvinutá osobnost, která je schopna se dále vzdělávat. Kniha proto umožňuje hlubší vhled do problematiky čtenářské gramotnosti a úspěšnosti dítěte ve školní práci, představuje komplexní přístup k pomoci učitelům v rozvoji tzv. předčtenářské a čtenářské gramotnosti a je vhodně doplněna náměty z vlastních praktických zkušeností autorky.

Kniha je otevřena zamyšlením se nad důležitostí samotného čtení a úrovně čtenářské gramotnosti. Přibližuje problematiku čtenářství a čtenářské gramotnosti ve spojitosti s úlohou rodiny, mateřské školy a jejich vzájemné spolupráce v oblasti vzdělávání dítěte. Zamýšlí se nad otázkami jak správně vytvořit vztah dítěte ke čtení a jak v něm vybudovat správné čtenářské návyky. Autorka upozorňuje, že rodiče mají často tendenci podceňovat období tzv. předčtenářské gramotnosti a samotnou úlohu mateřských škol v jejím rozvoji.

Ve stěžejní části knihy se autorka postupně zabývá předpoklady dítěte pro čtení, které jsou ovlivněny řadou faktorů, jakými jsou například prostředí či zralost centrálního nervového systému, které dále v textu blíže rozpracovává. Ilustruje přitom různé vhodné metody čtení, které následně doplňuje o praktická cvičení a náměty k činnostem.

Prvním z předpokladů, kterému se autorka v souvislosti s dispozicemi dítěte pro čtení věnuje, je rozvoj smyslového vnímání. Autorka se zaměřuje na rozvoj zrakového a sluchového vnímání, orientaci v prostoru a vnímání času či rozvoj představivosti a fantazie, zabývá se jejich důležitostí z hlediska čtenářské gramotnosti a rozvoje osobnosti dítěte. Dalším stěžejním tématem je rozvoj paměti, myšlení, řeči a grafomotoriky. V návaznosti na to pak autorka poskytuje konkrétní náměty a rady, jaké činnosti k rozvoji konkrétních oblastí realizovat. Za rozhodující pro rozvoj čtenářské gramotnosti přitom považuje, aby dítě čtenému rozumělo, vědělo, co čte, dokázalo čtený obsah zpracovat, komunikovat o něm a tvořilo vlastní závěry. V poslední části kniha přináší ukázky projektů a námětů z vlastní tvorby autorky jako inspiraci pro vlastní činnosti k rozvoji předčtenářské a čtenářské gramotnosti.

Autorka knihy čtenáře provází řadou konkrétních problémů a zkušeností, se kterými se sama setkala a které doplňuje radami, příklady a nápady ukotvenými v reálných situacích. Na těch ilustruje praktické postupy, které jsou pro rozvoj předčtenářské a čtenářské gramotnosti příhodné. Další výhodu knihy lze spatřovat v jejím čtivém zpracování a srozumitelnosti výkladu, jimiž je každodenní téma pedagogické teorie a praxe zprostředkováno. Kniha tak nabízí teoretická východiska pro každodenní práci s dětmi a slouží jako vhodná inspirace především pro učitelky a učitele mateřských a základních škol či pro rodiče předškolních dětí.

Literatura

[1] TOMÁŠKOVÁ, Iva.  Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost v mateřské škole. Praha: Portál, 2015. 144 s. ISBN 978-80-262-0790-0. 

Kontaktní informace / Contact informations

Mgr. et Mgr.  Jana Drábová, 

Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

Žižkovo nám. 5

771 40 Olomouc

Česká republika

jana.drabova@centrum.cz

Zpět na obsah / Back to content