PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2015Volume: 2015
Číslo: 2Issue: 2
Vyšlo: 31.prosince 2015Published: December 31st, 2015
Hanáková, Adéla. RECENZE: Nadané děti a jejich rozvoj. Paidagogos, [Aktualizováno: 2015-12-31], [Citováno: 2023-12-11], 2015, 2, #8. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2015/2/article.php?id=8>

#8

Zpět na obsah / Back to content

RECENZE: Nadané děti a jejich rozvoj

REVIEW: Nadané děti a jejich rozvoj

Adéla Hanáková

Nadání je fenomén, který představuje aktuálně velmi diskutovanou a široce pojímanou problematiku. Publikace „Nadané děti a jejich rozvoj“ je dílem psychologa Jiřího Mudráka určená rodičům, pedagogům, psychologům i studentům pedagogických a speciálněpedagogických oborů. Autor je odborníkem zabývající se stabilními i proměnlivými faktory nadání. Jak sám název publikace napovídá, jedná se o představení nadání jako jevu, který je vytvářen či narušován ve vztahu dítěte s druhými lidmi. Autor na 172 stranách textu odpovídá na otázky: „Je nadané dítě zosobněnou vzorností nebo dítětem s problémy?“, „Co chtějí motivované děti od svého vzdělání?“ apod.

Nebývá to zvykem, je to spíše výjimečné, ale nelze se ubránit silnému impulzu již na tomto místě a s plným přesvědčením konstatovat, že zde posuzovaná publikace je v mnoha ohledech výjimečná v rovině publikací zabývající se nadáním. V díle je spatřován autorův entuziasmus, osobní zkušenost a přitom odborný nadhled.

Monografie je uspořádána velmi přehledně, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a práce je dobře konstruovaná a pro čtenáře dostatečně srozumitelná a použitelná v praxi. Kniha se skládá ze tří částí se zastřešujícími názvy. V první části s názvem „Nadání jako konstrukt“ poukazuje autor na politiku vzdělávacích institucí, výchovné a vzdělávací praktiky rodičů a učitelů či vývoj dětí samotných. Další oddíl „Nadání jako systém“ je kompilací výzkumů na téma lidského potenciálu, přičemž klíčovými slovy jsou schopnost, motivace, učení, příprava, sociální kontext apod. Velmi kladně hodnotím část „Nadání jako zkušenost“, která je tvořena případovými studiemi, na kterých autor dokládá, jak interakce mezi nadaným dítětem a jeho sociálním okolím přímo ovlivňuje jeho motivaci, přípravu a potažmo celkový průběh jeho rozvoje.

Daná problematika je velice široká. Jiřími Mudrákovi se podařilo sestavit obsahově bohatý a odborný text umožňující orientaci v dané oblasti, zachytit obecnější vývojové procesy, které překračují hranice jednotlivých oborů a zároveň podnítit odbornou veřejnost k diskusi a další vědecko-výzkumné činnosti.

Publikaci mohu jednoznačně doporučit k maximálně možnému rozšíření. Ke kladům patří zejména odbornost, srozumitelnost, kompatibilita a promyšlená struktura.

Literatura

[1] MUDRÁK, Jiří.  Nadané děti a jejich rozvoj. Praha: Grada, 2015. 172 s. ISBN 978-80-247-5089-7. 

Kontaktní informace / Contact informations

Mgr.  Adéla Hanáková, Ph.D.

Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

Žižkovo nám. 5

771 40 Olomouc

Česká republika

adela.hanakova@upol.cz

Zpět na obsah / Back to content