PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2015Volume: 2015
Číslo: 2Issue: 2
Vyšlo: 31.prosince 2015Published: December 31st, 2015
Potměšil, Miloň. RECENZE: Bazální stimulace pro pečující, terapeuty, logopedy a speciální pedagogy. Paidagogos, [Aktualizováno: 2015-12-31], [Citováno: 2024-05-18], 2015, 2, #7. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2015/2/article.php?id=7>

#7

Zpět na obsah / Back to content

RECENZE: Bazální stimulace pro pečující, terapeuty, logopedy a speciální pedagogy

REVIEW: Bazální stimulace pro pečující, terapeuty, logopedy a speciální pedagogy

Miloň Potměšil

Koncept bazální stimulace je v naší republice již zaveden a v praxi využíván. Sama autorka předložené publikace je vůdčí osobností tohoto konceptu a předložená publikace není jejím prvním literárním počinem v této oblasti. Jedná se o monografii, která představuje další v řadě odborných publikací, respektujících dynamiku oboru v teorii i praxi.

Koncept Bazální stimulace se ze zdravotnického prostředí dostal dále, do oblastí spojených se speciální pedagogikou je tedy přijímán a praktikován nejen speciálními pedagogy, ale také i pracovníky v sociálních službách. Cílovou skupinu čtenářů je možné charakterizovat jako tu, která se potřebuje opřít nejen o dobrou teoretickou bázi, ale také o praktické zkušenosti. Oba zdroje jsou v publikaci přítomny a to v aktuální podobě.

Z formálního hlediska je publikace logicky členěna do kapitol, které na sebe navazují a vytvářejí jasnou strukturu od teorie k metodice a praktickým postupům po případové studie. Vzhledem k tomu, že klíčovým slovem pro koncept Bazální stimulace je komunikace, snažila se autorka propojit tento pojem s obsahem každé ze tří částí. Použité grafy a fotografie vhodně doplňují obsah kapitol a činí je pochopitelnými a vstřícnými pro čtenáře. Jazykové prostředky autorka volila tak, že se jí podařilo nenapsat učebnici, ani obtížně čitelnou odbornou monografii s ukázkou vlastní znalosti odborné terminologie a cizích výrazů. Výsledkem práce s jazykovými prostředky je kniha, která je čtivá, srozumitelná a vede čtenáře k úvahám a následným odborným diskusím.

Obsah publikace je výsledkem dobře připravené koncepce. Teoretický úvod do problematiky zahrnuje kapitoly o vnímání, pohybu a komunikaci. Vzhledem k tomu, že publikace je určena odborníkům, kteří pracují se širokou škálou věkových kategorií klientů, je tato potřeba zohledněna v textu tím, že autorka respektuje faktor vývoje a zabývá se jeho dynamikou u jednotlivých segmentů konceptu.

Pro pochopení metodiky konceptu Bazální stimulace je třeba důkladného osvětlení základních principů, cílů a poslání tohoto přístupu. Také tento požadavek autorka naplnila. Přehledně, se zřetelným hlubokým vhledem do problematiky představuje po úvodních kapitolách koncept Bazální stimulace z historického hlediska. Historický exkurz je doplněn vývojem názorů a postupného šíření Bazální stimulace v České republice. Zajímavá v tomto kontextu je informace o celkovém počtu absolventů kurzů a zastoupení profesí. Také to vypovídá o potřebnosti odborné publikace. Teorie obsažená v publikaci je postavena na poznatcích neurologie, fyziologie a psychologie, tedy hlavních pilířích představovaného konceptu. Současné pojetí zaměřené na klienta je v publikaci také zohledněno, a to v kapitole Biografie člověka a následující. Moderní koncepce „client centered“ je zdůrazněna klíčovým slovem individualita a z hlediska metodiky práce také návrhem konstrukce individuálního plánování. V současnosti často kritizované a problematické téma „komunikace odborník – klient“ je v knize popsáno jako rozhodující faktor úspěchu představovaného konceptu.

Svoje místo si po zásluze v publikaci nalezla také kapitola o diagnostice. Individualizované a diferenciální pojetí je stejně jako ostatní předpoklady, popsáno zcela v intencích konceptu Bazální stimulace. Promyšlené je řazení jednotlivých diagnostikovaných domén tak, aby na konci vyplynula objektivní a pravdě co nejblíže podobná diagnóza.

Kapitola o stimulaci a tělesném schématu je vhodným úvodem k metodické části a vysvětlujícím vstupem pro později zařazené kazuistiky. Druhy postupy a cíle jednotlivých stimulací jsou jasně zdůvodněny a metodicky rozpracovány a tvoří logicky většinu obsahu publikace.

Poslední, ale z hlediska potřeb praxe a také studujících nesmírně cenná část knihy přináší kazuistiky. Celkem 27 případových studií dokazuje přínos konceptu Bazální stimulace a vhodně upozorňuje na detaily a individuální rozdíly v postupech u jednotlivých případů stejně, jako různou charakteristiku a úroveň terapeutických cílů. Při čtení případových studií je čtenář veden k tomu, aby se obracel zpětně na teoretická východiska, uvedená v předchozích kapitolách.

Poslední částí – neméně důležitou, ve srovnání s ostatními, je uvedená bibliografie. Pro zájemce o další nebo zahraniční informace je zde na osmdesát odkazů, které jsou obsahově propojeny s tématikou publikace.

Recenzovaná publikace významnou měrou obohatí nabídku literárních zdrojů pro studenty i odborníky.

Literatura

[1] FRIEDLOVÁ, Karolína.  Bazální stimulace® pro pečující, terapeuty, logopedy a speciální pedagogy: praktická příručka pro pracující v sociálních službách, dlouhodobé péči a ve speciálních školách. Tábor : Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2015. 202 s. ISBN 978-80-904668-9-0. 

Kontaktní informace / Contact informations

prof. PhDr. PaedDr.  Miloň Potměšil, Ph.D.

Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

Žižkovo nám. 5

771 40 Olomouc

Česká republika

milon.potmesil@upol.cz

Zpět na obsah / Back to content