PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2015Volume: 2015
Číslo: 2Issue: 2
Vyšlo: 31.prosince 2015Published: December 31st, 2015
Smahel , Rudolf. RECENZE: Edukace dětí a mládeže ve volném čase II.: (sborník projektů). Paidagogos, [Aktualizováno: 2015-12-31], [Citováno: 2024-06-13], 2015, 2, #11. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2015/2/article.php?id=11>

#11

Zpět na obsah / Back to content

RECENZE: Edukace dětí a mládeže ve volném čase II.: (sborník projektů)

REVIEW: Edukace dětí a mládeže ve volném čase II.: (sborník projektů)

Rudolf Smahel

Druhé doplněné a rozšířené vydání sborníku Edukace dětí a mládeže ve volném čase II zpracované Dr. Gabrielou Šárníkovou a prof. Peterem Tavelem nabízí ve 314 stranách textu velké množství aktivit, her a programů pro děti a mládež od předškolního věku až po věk adolescence, které jsou určeny pro volný čas, letní tábory i setkávání dětí a mládeže všeho druhu. Sborník je pokračováním prvního dílu a obsahuje aktivity, které podporují zdravý osobnostní rozvoj dětí i mladých lidí a vytvářejí přirozenou prevenci proti negativním jevům v jejich výchově.

První část je věnována metodám činnosti. Předložené programy, hry i aktivity sympatickým způsobem rozvíjejí celkové poznání dětí i jejich citovou oblast, posilují jejich pohybovou i tělesnou kondici, prohlubují jejich osobní odvahu a pomáhají vytvářet pozitivní předpoklady pro schopnost mezilidských vztahů. Druhá část předkládá hry a aktivity určené pro předškolní děti a zaměřené na vyprávění, která mohou být součástí edukačního procesu v mateřské škole. Třetí část s názvem Probouzení Broučků obsahuje aktivity rozšiřující jazykové a komunikační dovednosti těchto dětí. Čtvrtá část věnovaná žákům středního školního věku přibližuje osobnost Karla Jaromíra Erbena i jeho život a dílo. Pátá část nazvaná „Šmoulové, pozor!“ pomáhá rozvíjet empatii i vzájemnou toleranci u předškolních dětí. Cílem šesté části s názvem Kouzelný svět pohádek určené pro děti nižšího školního věku je rozvíjení jejich sociálního, občanského i kulturního uvědomění i tvořivého myšlení. Sedmá část obsahuje aktivity pomáhající školním dětem poznat jiné národnosti a kultury a je prevencí proti diskriminaci a xenofobii. Osmá část přibližuje dětem poznání českých tradic a zvyků. Devátá a desátá část je věnována aktivitám, které dětem přibližují kouzlo a pravý smysl vánočních a velikonočních svátků. Jedenáctá část se snaží podpořit u dětí rozvoj estetického cítění, trpělivosti i tvořivosti. V posledních dvou částech jsou uvedeny aktivity rozvíjející u mladých lidí smysl pro dialog, respektování názorů jiných i altruistické prosociální jednání.

Všechny uvedené hry i aktivity mají stanovené cíle, cílovou skupinu, návrh místa realizace projektu, návrh harmonogramu a příslušný obsah aktivity. Důležitým přínosem těchto aktivit jsou také společné zážitky vzájemné solidarity a bezprostřední komunikace, které mnohdy právě v současné době internetových systémů dětem i mladým lidem chybí. Velmi pozitivní je také skutečnost, že témata i děje vycházejí z knih a materiálů, které jsou u dětí i mladých lidí oblíbené a jsou jim blízké.

Velmi přínosná a tvůrčí je celková koncepce sborníku, která dětem pomáhá překonávat jejich tendenci k pasivitě a přílišné pohodlnosti a motivuje je k nezištnému přátelství i spontánní tvořivosti. Velký význam mají i aktivity rozvíjející multikulturní myšlení dětí a jejich otevřenost pro přátelství se všemi dětmi. Závěrem je možno konstatovat, že sborník je velkým přínosem v oblasti mimoškolních akcí a programů pro děti a mládež a také cenným zdrojem další inspirace pro učitele, vychovatele i vedoucí letních táborů pro děti a mládež.

Literatura

[1] ŠARNÍKOVÁ, Gabriela, ed. - TAVEL, Peter, ed.  Edukace dětí a mládeže ve volném čase II.: (sborník projektů). Olomouc: Univerzita Palackého, 2015. 319 s. ISBN 978-80-244-4530-4. 

Kontaktní informace / Contact informations

Doc. Dr. Rudolf Smahel ,  Th.D.

Katedra křesťanské výchovy, Cyrilometodějská teologiská fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

Univerzitní 22

771 11 Olomouc

Česká republika

rudolf.smahel@upol.cz

Zpět na obsah / Back to content