PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2015Volume: 2015
Číslo: 2Issue: 2
Vyšlo: 31.prosince 2015Published: December 31st, 2015
Sobková, Petra. RECENZE: Psychologie v učitelské praxi. Paidagogos, [Aktualizováno: 2015-12-31], [Citováno: 2024-07-14], 2015, 2, #10. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2015/2/article.php?id=10>

#10

Zpět na obsah / Back to content

RECENZE: Psychologie v učitelské praxi

REVIEW: Psychologie v učitelské praxi

Petra Sobková

V roce 2014 vydalo nakladatelství Grada publikaci s názvem Psychologie v učitelské praxi. Tato monografie je dílem Václava Holečka, který svým odborným zaměřením propojuje oblast pedagogiky i psychologie. Uvedená publikace je určena nejen učitelům a studentům pedagogiky, ale také všem, které zajímá kvalita výchovy a vzdělávání. Autor ve své monografii vybírá z psychologických poznatků a zákonitostí ty, které jsou aplikovatelné do pedagogické praxe. Zpracována jsou zde základní témata a poznatky z psychologie tak, aby učitelé poznávali sebe sama, zabývali se svým rozvojem, ale také aby mohli lépe poznávat své žáky a v neposlední řadě také aby uvedené poznatky dále využívali v praxi.

Monografie je rozdělena do šesti kapitol a je doplněna přílohami. Pomyslně lze monografii rozdělit na dvě části. V první části, která zahrnuje první čtyři kapitoly, se autor zaměřuje na učitele, jeho osobnost, psychické procesy, stavy a vlastnosti. Druhá část monografie rozvíjí poznatky první části, neboť poznatky o učiteli, jakožto součásti edukačního procesu uvádí do kontextu sociální interakce a interakce s žákem samotným.

První kapitola je zaměřena na osobnost učitele, která je zde popsána pomocí oblastí motivace, charakterově-volních vlastností, seberegulačních vlastností, dynamických vlastností – temperamentu a výkonových vlastností a speciálních schopností učitele. Ve druhé kapitole se autor zabývá požadavky, které jsou kladeny na základní psychické procesy učitele. Podrobně jsou zde zpracovány vnímání, představivost a tvořivost, myšlení, řeč a paměť. Třetí kapitola zaměřuje pozornost na psychické stavy učitele, konkrétně na pozornost, citové stavy a chování učitele v náročných životních situacích. Čtvrtá kapitola je zaměřena na definování úspěšného učitele. Jsou zde rozebrány podmínky úspěchu učitele, výzkumy zaměřené na osobnost učitele a také vlastnosti úspěšného učitele.

Poslední dvě kapitoly monografie posouvají odborné zaměření monografie od poznávání učitele k poznávání dalších prvků edukačního procesu. Pátá kapitola se zabývá sociálními interakcemi ve škole. Rozebírá interakci učitel – žák, učitel – rodič, zabývá se také problematikou klimatu školní třídy a učitelského sboru. Šestá kapitola je zaměřena na nevhodné chování žáků. Teoreticky ukotvuje problematiku chování, zabývá se negativním sebepojetím, nevhodným chováním z hlediska finality, nastiňuje vhodné reakce učitele na toto chování, předkládá doporučení pro úspěšné zvládání nevhodného chování žáků, uvádí základní formy nevhodného chování žáků a také podněty pro jeho zvládání.

Text monografie je doplněn množstvím praktických příkladů a úkolů, které vedou čtenáře k zamyšlení nad tématem. Velmi přínosné jsou také přílohy, které umožní učiteli otestovat si v praxi teoreticky popsanou problematiku. Tato kniha jedinečným způsobem propojuje podstatné teoretické znalosti z oboru a nabízí mnoho možností praktické aplikace. Čtenářům se tak dostává do rukou velmi užitečná monografie, která zcela jistě dobře poslouží učitelům v praxi, ale také studentům učitelských profesí.

Literatura

[1] HOLEČEK, Václav.  Psychologie v učitelské praxi. Praha: Grada, 2014. 223 s. ISBN 978-80-247-3704-1. 

Kontaktní informace / Contact informations

Mgr. et Mgr.  Petra Sobková, 

Katedra křesťanské výchovy, Cyrilometodějská teologiská fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

Univerzitní 22

771 11 Olomouc

Česká republika

petra.sobkova@gmail.com

Zpět na obsah / Back to content