PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2015Volume: 2015
Číslo: 2Issue: 2
Vyšlo: 31.prosince 2015Published: December 31st, 2015
Pospíšil, Jiří. Editorial. Paidagogos, [Aktualizováno: 2015-12-31], [Citováno: 2024-04-23], 2015, 2, #1. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2015/2/article.php?id=1>

#1

Zpět na obsah / Back to content

Editorial

Jiří Pospíšil

Vážené čtenářky a čtenáři,

vítám Vás u nového čísla časopisu Paidagogos. V tomto čísle opět naleznete sérii článků věnovaných aktuálním tématům počínaje problematikou skrytého kurikula, jíž se v obsáhlé studii věnuje Jitka Lorencová, přes méně často uváděné problémy didaktické typografie ve výuce a tvorbě učebních textů diskutované v článku Jiřího Trousila, problematiku psychosociálních bariér v kontextu inkluzivního vzdělávání, jíž se věnuje Jakub Pivarč, až po pozoruhodné studie Radoslava Kvasničáka a Kataríny Korecové o pozorování hmyzu ve výuce a Veroniky Havlíčkové a Martina Bílka o pitvách a pitevních alternativách ve výuce.

Přeji Vám, vážené čtenářky a čtenáři, mnoho příjemných chvil strávených nad tímto číslem, a zároveň mi dovolte podělit se s Vámi o naši snahu zařadit náš časopis v následujícím roce do databáze EBSCO a na seznam časopisů ERIH plus. Pevně doufáme, že díky kvalitě u nás publikovaných článků i péči, kterou věnujeme našemu časopisu, budeme ve snaze o zařazení do databází i na seznamy významných periodik úspěšní. Všem autorům, čtenářům i kolegům z redakční rady děkuji za úsilí, které věnují přípravě kvalitních textů, které, jak věřím, jsou schopny obstát v konkurenci ostatních časopisů.

Dear readers,

welcome to the new issue of Paidagogos journal. In this issue you'll find series of articles dedicated to actual themes starting with the problematics of hidden curriculum in the comprehensive study by Jitka Lorencová, over the less frequently reported problems of typography in the classroom teaching and textbooks creations which is discussed in the article by Jiri Trousil, problematics of psychosocial barriers in the context of inclusive education discussed by Jakub Pivarč, after remarkable studies by Radoslav Kvasničák and Catherine Korecová dedicated to observation of insects in teaching and by Veronica Havlickova and Martin Bilek dedicated to autopsies and dissection alternatives in education.

I wish you, dear readers, many pleasant moments spent over this issue, and at the same time, let me share with you our efforts to include our journal in the following year to EBSCO database and the list of journals ERIH plus. We hope that thanks to the quality in our published articles and the care we give to our magazine, we will be successful seeking the inclusion in databases and lists of major periodicals. I thank all authors, readers and colleagues on the editorial board for the effort they devoted to the preparation of quality texts, which, I believe, are able to withstand competition from other magazines.

Zpět na obsah / Back to content