PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2015Volume: 2015
Číslo: 1Issue: 1
Vyšlo: 1.července 2015Published: July 1st, 2015
Fojtíková Roubalová, Marcela. RECENZE:Andragogický výzkum . Paidagogos, [Aktualizováno: 2015-07-01], [Citováno: 2024-05-18], 2015, 1, #17. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2015/1/article.php?id=17>

#17

Zpět na obsah / Back to content

RECENZE:Andragogický výzkum

REVIEW:Andragogický výzkum

Marcela Fojtíková Roubalová

Publikaci Andragogický výzkum vydalo v roce 2014 nakladatelství Grada. Kniha je rozdělena do čtyř rozsahem nevyvážených kapitol, ve kterých je čtenář seznamován s problematikou výzkumu v andragogice. Autorovým záměrem bylo poukázat na mezery v andragogickém výzkumu v našich podmínkách a možná také inspirovat studenty oboru k nejrůznějším typům výzkumu. Kniha do určité míry vyznívá jako učebnice pro studenty andragogiky, jelikož se autor často uchyluje k vysvětlování a uvádění do problematiky, která by měla být známá všem studentům a pracovníkům v této oblasti.

Zejména v první a druhé kapitole se autor snaží objasnit používané pojmy a místo andragogického výzkumu mezi ostatními výzkumy. Důležitost a současná nedostatečnost výzkumů v andragogice je naprosto zřejmá, z tohoto pohledu má publikace své místo nejen na pracovních stolech všech studentů andragogiky.

Druhá kapitola, která je nejrozsáhlejší a možná ji lze považovat za stěžejní uvádí do andragogické reality z nejrůznějších úhlů pohledu, jako je legislativa nebo současná situace vzdělávání dospělých u nás. Každý, kdo má představu o výzkumu alespoň na úrovni bakalářského studia zde může jasně a přehledně najít a seznámit se s mnoha výzkumy mimo jiné ze závěrečných prací obhájených v posledních letech na našich univerzitách. Autor se zde mimo jiné dotýká krátce také problematiky elektronického vzdělávání, které nevnímá jen pozitivně, jak je v současné době často mediálně prezentováno, ale nastiňuje také problémy s tímto typem vzdělávání spojené.

Třetí kapitola začíná seznamem vhodné metodologické literatury, což může začínajícím výzkumníkům významně pomoci při orientaci, po kterém „autorovi“ sáhnout. Následné rozlišení druhů výzkumu a kvalitativního a kvantitativního paradigmatu spadá opět spíše k učebnicové části publikace. Stručný popis nejzákladnějších metod ale předpokládá, že o nich čtenáři již mají povědomí a jedná se spíše o jejich aplikaci na poli andragogiky.

Čtvrtá nejkratší kapitola mapuje situaci v České republice i v zahraničí. Uvádí přehled fakult, které se andragogikou zabývají a kde je možné andragogiku studovat, dále uvádí seznam vědeckých společností, které se zabývají výzkumem v oblasti humanitních věd. Zahraniční situaci autor ukazuje na příkladu center andragogického výzkumu a vědeckých asociací. Závěr publikace patří seznamu zahraničních časopisů a monografií, kde je možné nalézt zajímavé zahraniční výzkumy, jež mohou být zdrojem informací i inspirace.

Velkým bonusem knihy jsou ukázky množství výzkumů, které autor cituje a z nichž vybírá zajímavé výsledky. Výzkumy jsou z andragogické oblasti zejména domácí provenience a konkrétními ukázkami zároveň autor nastiňuje problematická místa současné andragogiky. Komentáře výsledků výzkumů mohou pomoci čtenářům učit se ve výzkumných zprávách číst a případně je tvořit. I když zde není popsán průběh žádného typu výzkumného šetření, díky ukázkám výzkumů mohou některé typy zaujmout a je na čtenáři, zda se do daného typu ponoří a prakticky si jej vyzkouší. Závěrem je možné říci, že kniha může k některým výzkumům spíše inspirovat než, že by jej naučila, ale pro většinu autorových adresátů se jistě stane východiskem k dalšímu bádání na poli andragogiky.

Literatura

[1] PRŮCHA, J. Andragogický výzkum. Praha: Grada, 2014. 152 s. ISBN 978-80-247-5232-7. 

Kontaktní informace / Contact informations

Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD.

Katedra křesťanské výchovy, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

Univerzitní 22

771 11 Olomouc

Česká republika

marcela.fojtikova@upol.cz

Zpět na obsah / Back to content