PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2015Volume: 2015
Číslo: 1Issue: 1
Vyšlo: 1.července 2015Published: July 1st, 2015
Sobková, Petra. RECENZE: Inclusive Setting – Current Issue Of Special Education. Paidagogos, [Aktualizováno: 2015-07-01], [Citováno: 2024-06-13], 2015, 1, #16. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2015/1/article.php?id=16>

#16

Zpět na obsah / Back to content

RECENZE: Inclusive Setting – Current Issue Of Special Education

REVIEW: Inclusive Setting – Current Issue Of Special Education

Petra Sobková

Předkládaná monografie autorů Peng a Potměšil se zabývá problematikou inkluzivního přístupu jako aktuální otázky speciální pedagogiky. Uvedená problematika je zasazena do dvou kulturně odlišných prostředí České republiky a Číny.

Publikaci lze pomyslně rozdělit do dvou částí – teoretické a výzkumné. V první - teoretické části - se autoři zabývají teoretickými základy problematiky inkluze, uvedenou problematiku definují a uvádějí do kontextu s aktuálními poznatky a publikacemi, popisují rovněž podpůrný systém inkluzivního vzdělávání, uvádějí aktuální srovnávací výzkumy týkající se inkluzivního vzdělávání a svá zjištění shrnují. Druhá část publikace je věnována rozsáhlému výzkumu v oblasti inkluzivního vzdělávání. V praktické části jsou uvedeny a interpretovány výsledky provedeného srovnávacího výzkumu inkluzivního vzdělávání v České republice a v Číně. V závěru práce autoři svá zjištění podrobují diskuzi a navrhují model systémové podpory inkluzivního vzdělávání v Číně.

Celá publikace je uspořádána do kapitol, které na sebe logicky a plynule navazují.

První kapitola uvádí čtenáře do problematiky inkluze a inkluzivního vzdělávání. Specificky se zaměřuje na oblast Čínské lidové republiky. Autoři si zde kladou otázku, jakým způsobem lze vytvořit funkční systém inkluzivního vzdělávání v Číně. Stanovením základních bodů, jimž se v průběhu této práce musí věnovat, tedy teoretickým ukotvením problematiky, výzkumem situace v různých zemích, zmapováním efektivity a podpůrných systémů inkluzivního vzdělávání, autoři stanovují jasnou a logickou strukturu monografie. Inkluzivní vzdělávání je tedy dále definováno a nahlíženo z různých perspektiv. Velmi zajímavé je zasazení inkluzivního vzdělávání do konceptu teorie ekologických systémů Urie Bronfenbrennera. Druhá kapitola podává přehled aktuálního vědeckého poznání v oblasti inkluzivního vzdělávání. Autoři si kladou otázky spojené s perspektivou speciálního vzdělávání, s perspektivou inkluze, hodnotí rovněž pozitiva i negativa inkluze.

Třetí kapitola je zaměřena na oblast systémové podpory inkluzivního vzdělávání. Zabývá se postoji učitelů, rodiny, úředníků a vrstevníků směrem k inkluzivnímu vzdělávání. Dále se zabývá vzděláním učitelů a nepedagogických pracovníků, organizačními formami inkluzivního vzdělávání. Uvádí rovněž významné výzkumy v oblasti uvedené problematiky. Čtvrtá kapitola uvádí vybrané komparativní výzkumy v oblasti inkluzivního vzdělávání. Pátá kapitola shrnuje poznatky uvedené v teoretické části monografie a plynule propojuje teoretickou část monografie s částí praktickou – výzkumnou.

Šestá kapitola představuje výzkumný design studie, definuje výzkumný problém a hypotézy. Základní otázky výzkumu byly zaměřeny na podporu školství v oblasti bezbariérového prostředí, na podporu inkluzivní výuky, na vzdělávání učitelů v oblasti inkluzivního vzdělávání. Zabývá se rovněž interakcí mezi školou a společností, hodnocením této interakce ze strany rodičů i učitelů, hodnocením další podpory inkluzivního vzdělávání. Neopomíjí také problematiku postojů k inkluzivnímu vzdělávání u učitelů a rodičů dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. V této kapitole autoři rovněž popisují použité výzkumné metody, přesně definují jednotlivé skupiny respondentů, velikost a rozsah výzkumného souboru.

Následující kapitola představuje aktuální stav systémové podpory inkluzivního vzdělávání v Čínské lidové republice. Vychází ze statistických údajů a popisuje kategorizaci a počty osob s postižením. Zabývá se rovněž aktuálním stavem legislativy, charakterizuje vznik inkluzivního vzdělávání v Číně a popisuje vládní podporu inkluzivního vzdělávání v Číně. Osmá kapitola plynule navazuje na kapitolu předchozí, neboť uvedená teoretická zjištění doplňuje o aktuální zjištění výzkumu provedeného v Čínské lidové republice. Pomocí získaných dat a jejich statistické analýzy odpovídají autoři na stanovené výzkumné otázky. Získaná data autoři shrnují v závěrech.

Devátá kapitola je zaměřena na prezentaci aktuálního stavu systémové podpory v České republice. Definuje studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, uvádí českou legislativu, financování, vzdělávání učitelů, vývoj v inkluzivním vzdělávání v ČR, zabývá se rovněž postojem učitelů k inkluzivnímu vzdělávání. Na stanovená teoretická východiska navazují výsledky výzkumu provedeného v České republice. Také zde autoři odpovídají na výzkumné otázky definované v šesté kapitole. Desátá kapitola je věnována podrobné diskuzi zjištěných výsledků výzkumu v České republice.

Jedenáctá kapitola zpracovává srovnávací analýzu výzkumných zjištění v Číně a České republice zaměřenou na stanovené výzkumné otázky. Dvanáctá kapitola podrobuje výzkumná zjištění diskuzi srovnávající aktuální stav zkoumané oblasti v Číně a v České republice v oblasti vládní podpory, podpory ve škole, podpory v rodině a podpory ve společnosti. Třináctá kapitola uvedená zjištění shrnuje.

Čtrnáctá kapitola vychází z uvedených výzkumných zjištění, propojuje je se získanými teoretickými poznatky a na základě této syntézy vyzdvihuje prvky využitelné v oblasti systémové podpory inkluzivního vzdělávání v Číně. Specificky zmiňuje oblast vládní podpory, legislativy, funkce místních školských úřadů, podpory ve škole, organizování a realizaci inkluzivního vzdělávání, rodinu a společnost a jejich zahrnutí do inkluzivního vzdělávání, budování partnerství mezi společností a školou.

Přínos předkládané monografie tkví ve zpracování velmi aktuálního a společensky významného tématu. Autoři čerpají z aktuálních odborných zdrojů, používají odbornou terminologii, přesto je text napsán srozumitelnou formou. Provedený rozsáhlý výzkum poskytuje velmi dobrý vhled do problematiky inkluze ve dvou velmi odlišných kulturních prostředích (Číny a České republiky). Vyhodnocená zjištění i srovnání obou prostředí umožnila propojení teoretických znalostí problematiky s reálnou situací v prostředí Čínské lidové republiky a České republiky. Vznikla tak série námětů a doporučení pro praktickou realizaci inkluze v prostředí Čínské lidové republiky. Velmi kladně lze tedy hodnotit, že tato publikace nejen obsáhle shrnuje teoretické poznatky v oboru, ale také velmi zdařile propojuje zkoumanou problematiku s praxí.

Literatura

[1] PENG,Y. - POTMĚŠIL, M.   Inclusive Setting – Current Issue Of Special Education. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 153 s. ISBN 978-80-244-4434-5. 

Kontaktní informace / Contact informations

Mgr.& Mgr.  Petra Sobková

Katedra křesťanské výchovy, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

Univerzitní 22

771 11 Olomouc

Česká republika

petra.sobkova@gmail.com

Zpět na obsah / Back to content