PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2015Volume: 2015
Číslo: 1Issue: 1
Vyšlo: 1.července 2015Published: July 1st, 2015
Švandová, Martina. RECENZE PROGRAMU: PRACH - ELAN Program k usnadnění popisu chování . Paidagogos, [Aktualizováno: 2015-07-01], [Citováno: 2023-12-11], 2015, 1, #15. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2015/1/article.php?id=15>

#15

Zpět na obsah / Back to content

RECENZE PROGRAMU: PRACH - ELAN Program k usnadnění popisu chování

REVIEW PROGRAM: PRACH - ELAN Program k usnadnění popisu chování

Martina Švandová

Cílem autorů recenzovaného programu bylo vyvinout prostředek pro zpřesnění diagnostiky projevů chování, a to zejména diagnostiky osob s obtížemi v oblasti komunikačních kompetencí. Po měsících vývoje a ověřování nyní odborné veřejnosti představují uživatelsky příjemný Program PRACH - ELAN, určený ke komplexní analýze videozáznamů. Předkládaný nástroj slouží zejména ke sledování komunikace a jiné sociální interakce. Umožňuje popis formy a míry zapojení konkrétního klienta v komunikační situaci, máme-li pořízený digitalizovaný videozáznam této situace.

Autoři pamatovali na snadnou dostupnost i technickou a uživatelskou nenáročnost vyvinutého programu. Pokud si uživatel nástroj jednoduchým způsobem nainstaluje, má možnost kterýkoli pořízený videozáznam komunikačního aktu analyzovat na jednotlivé složky (iniciace, průběh a ukončení komunikačního aktu, použití uvědomělého nástroje pro expresi, preference komunikačního modu pro recepci, zpětná vazba pro potvrzení porozumění, sladění komunikace s partnerem, schopnost komunikace v triádě, přechod komunikace v interakci).

Po načtení videozáznamu do programu má uživatel před sebou na obrazovce okno s probíhajícím videem a vedle něj prostor pro popis a analýzu. Viditelná je též časová osa videa. Předem připraveny jsou základní „Vrstvy“, tj. jevy, na které chceme zaměřit své sledování (např. zrakový kontakt apod.), parametry vrstev však můžeme snadno upravit nebo zcela změnit. Další práce s programem je intuitivně velmi dobře zvládnutelná – zaznamenáváme, jak často, jak dlouho a jakým způsobem daný jev probíhal. Údaje se do programu ukládají jako samostatný soubor. Snadno lze sledovat a popisovat více jevů najednou.

Jak autoři sami uvádějí v anotaci programu, při ověřování jeho využitelnosti v praxi vyplynuly možnosti sledování dalších projevů chování. Program proto umožňuje vložení dalších specifických položek záznamu (funkcí psychomotorické koordinace, samostatného pohybu a orientace, provádění některých úkonů sebeobsluhy apod.).

Získané údaje by tak mohly sloužit k určení stávající úrovně a následnému plánování dalších kroků v individuálním plánu rozvoje klienta v oblastech komunikace, motoriky, sociálního chování, sebeobsluhy apod., včetně kontroly dosažených výsledků. Význam předkládaného nástroje proto přesahuje přínos na poli diagnostickém – jeho potenciál je v celé oblasti plánování a zpětné kontroly edukačních kroků jednotlivých klientů. Velmi podstatná je rovněž skutečnost, že s ohledem na názornost, dostupnost a uživatelskou nenáročnost je budoucnost využití programu nejen v rukou odborných zařízení a škol. Cenným pomocníkem a návodným průvodcem může být program např. pro rodiny dětí se zdravotním postižením, které jsou na plánu vzdělávání svého dítěte zainteresovány, nebo jej naplňují. Jedná se zejména o rodiče dětí zařazených do režimu individuálního vzdělávání, rodiče dětí batolecího a předškolního věku, které ještě nevyužívají systému institucionální výchovy, rodiče téměř dospělých dětí s těžším stupněm postižení, které v regionu nemají možnosti návazného speciálního vzdělávání.

V kontextu dlouhodobého použití programu pro potřeby jednotlivého klienta si lze nejlépe představit záznam vývoje komunikačních schopností dítěte nebo dospělé osoby s postižením sluchu, hluchoslepotou, expresivní či receptivní poruchou řeči, balbuties, dysartrií, elektivním mutismem či získanými vadami řeči (afázie apod.). Neméně praktickým se ale může nástroj stát pro diagnostiku jiných než primárně komunikačních oslabení (analýza intenzity a doby koncentrace pozornosti u dětí s ADHD, reciprocity interakce, očního kontaktu, nápadností v expresi u osob s PAS nebo s psychotickým onemocněním apod.).

Závěrem nemohu pominout pohled „na druhou stranu břehu“: jako lektora vzdělávacích a výcvikových programů pro speciální pedagogy, učitele základních škol a budoucí pedagogy mě bude při zavádění programu do praxe zajímat potenciál využití programu PRACH – ELAN jako nástroje „videotréninku“ odborníků. Možnost podrobného popisu kamerou zaznamenaného chování totiž nabízí příležitost analyzovat rovněž relevantní dovednosti zúčastněných pedagogů. Autoři programu některé základní dovednosti týkající se komunikačního aktu s klientem pojmenovali a nabízejí odborníkům možnost k zamyšlení nad vlastní úrovní v těchto položkách (např. schopnost správného načasování zahájení komunikace, výběr místa a polohy z hlediska osvětlení, akustického komfortu, nastavení vhodné vzdálenost mezi komunikujícími apod.). Vzhledem k primárnímu odbornému zaměření hlavní autorské dvojice na osoby se sluchovým postižením spatřuji významný potenciál programu v možnosti analýzy procesu tlumočení, a to jak z pohledu dovedností tlumočníka, tak z hlediska dovedností klienta s tlumočníkem spolupracovat (např. poskytovat zpětnou informaci o míře porozumění informaci) a přispět tak k vytvoření dalších komunikačních strategií.

Program PRACH – ELAN lze vřele doporučit ke stažení a užívání zejména odborníkům z řad speciálních pedagogů, psychologů, specialistů na rozvoj komunikačních dovedností či fyzioterapeutů. Po zácviku může být program velmi návodnou pomůckou při výchově dětí i rodičům. V neposlední řadě v něm najdou příležitost pro vlastní seberozvoj učitelé, tlumočníci či osoby jinak se zaměřující na komunikaci s klienty.

Literatura

[1] POTMĚŠIL, M.  - POTMĚŠILOVÁ, P.  - Polák, M.  PRACH - ELAN Program k usnadnění popisu chování

Kontaktní informace / Contact informations

Mgr. et Mgr.  Martina Švandová, Ph.D.

Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Magdalény Rettigové 4

116 39 Praha 1

Česká republika

martina.svandova@ff.cuni.cz

Zpět na obsah / Back to content