PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2013Volume: 2013
Číslo: 1Issue: 1
Vyšlo: 15. července 2013Published: July 15th, 2013
. Informace, aktuality, nové knihy. Paidagogos, [Aktualizováno: 2013-07-15], [Citováno: 2023-12-11], 2013, 1, #17. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2013/1/article.php?id=17>

#17

Zpět na obsah / Back to content

Informace, aktuality, nové knihy

Informations, actualities, new books

Anotace

KUDLÁČOVÁ, B. - RAJSKÝ, A. Európske pedagogické myslenie (od moderny k postmoderne po súčasnosť). Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis/VEDA, 2012. 293 s.

Začiatkom roka 2013 vyšla vo vydavateľste Typi Universitatis Tyrnaviensis/VEDA v Trnave publikácia v editorstve B. Kudláčová – A. Rajský: Európske pedagogické myslenie (od moderny k postmoderne po súčasnosť), ktorá voľne nadväzuje na knižný titul v editorstve B. Kudláčovej s názvom Európske pedagogické myslenie (od antiky po modernu), ktorá bola vydaná v r. 2010 v rovnomennom vydavateľstve.

Zámerom kolektívu 15 autorov z viacerých univerzít zo Slovenska, Česka a Poľska bolo skúmanie vývoja európskeho pedagogického myslenia v období oveľa kratšom ako v predchádzajúcej publikácii – moderna, postmoderna a súčasnosť – zato však oveľa rozmanitejšom a bohatšom. V úvode publikácie si editori kladú otázky: Je vôbec možné hovoriť dnes o európskej kultúre, európskej vede, európskej pedagogike – a nemať pritom na mysli štrukturálne fondy a rozvojové programy politickej administratívy? V hypermodernej spoločnosti, nachádzajúcej sa v stave nekonečnej diferenciácie a pluralitného množenia paradigiem, vieme zmysluplne komunikovať medzi sebou, vytvárať syntézy a „kaleidoskopické obrazce“ poznatkov a interpretácií, bez upadnutia do zjednodušujúcich antagonizmov a jazykových konfrontácií? Je možné rešpektovať v pedagogickom diskurze právo na odlišnosť stanovísk a nepodľahnúť pritom ilúzii ľahkého pluralizmu, ktorý neraz prepožičiava vlastné označenie pozícii pohodlného nezáujmu a nezáväznej ľahostajnosti?

Či sa im podarilo na niektoré z uvedených otázok nájsť odpovede alebo otvárajú nové otázky súvisiace s komplexom súčasného pedagogického myslenia, posúdi čitateľ sám. Publikácia namiesto ambicióznych metanarácií poskytuje skôr mozaiku z tých kamienkov myslenia, ktorá vytvára určitý obraz, ktorý možno odkrývať vo viacerých vrstvách a z viacerých hľadísk.

Anotace

PREISSOVÁ KREJČÍ, A. - CICHÁ, M. - GULOVÁ, L.

Jinakost, předsudky, multikulturalismus. Možnosti a limity multikulturní výchovy. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. 236 s. ISBN 978-80-244-3287-8.

Kniha je rozdělena do sedmi hlavních kapitol a postupně se z ní čtenář dozví nejen co je multikulturní výchova, co jsou školní vzdělávací programy apod., ale také proč má smysl multikulturní kompetence u žáků podporovat. Multikulturalismus v teorii i praxi vychází zcela přirozeně z celospolečensky pojímaného kulturního diskursu postmoderny. Nová morálka, která je založena na principech uznání různorodosti a plurality jako společenské hodnoty vedoucí lidstvo k větší zodpovědnosti za přežití následujících generací společně s novou tváří filosofie a umění vytváří systém, kterému se od sklonku 20. století v politice i kultuře říká multikulturalismus. V duchu "anthropology of education" (u nás pedagogické antropologie) prosazujeme syntézu poznatků biologické a sociální a kulturní antropologie, antropologie filozofické, filozofie výchovy, sociologie výchovy, obecné a srovnávací pedagogiky, sociální pedagogiky, sociální a pedagogické psychologie, obecné a školní didaktiky a dalších disciplín, které s problematikou multikulturní či spíše interkulturní výchovy více či méně souvisí. Vycházíme totiž z premisy, že jestliže chceme efektivně provádět multikulturní výchovu v praxi, musíme se opírat o její teorii, která má transdisciplinární povahu. Jádrem našich snah je detekce hodnot a především postojů žáků středních škol, respektive gymnázií, ve vztahu k odlišné etnicitě a kultuře. Výzkum byl realizován v rámci projektu ESF OP VK CZ.1.07/1.2.00/14.0024.

Veletrh nápadů učitelů chemie

Odborná skupina chemického vzdělávání České společnosti chemické a Gymnázium Pierra de Coubertina v Táboře zvou na II. ročník celonárodního semináře učitelů chemie „Veletrh nápadů učitelů chemie“, který se bude konat ve dnech 4. a 5. října 2013 na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře. Cílem semináře je otevřít prostor pro výměnu zkušeností v oblasti výuky chemie jako všeobecně vzdělávacího předmětu na základních a středních školách. V programu jsou plánována vystoupení jednotlivých vyučujících s ukázkami na témata: jak učíme chemii teoreticky a prakticky, co se nám osvědčilo a co naopak, školní chemická laboratoř a její vybavení, jaké máme zkušenosti s používáním informačních a komunikačních technologií apod. Součástí semináře bude i exkurze do chemického závodu a přednášky pracovníků VŠ a zástupců chemické firmy k problematice výuky chemie na ZŠ a SŠ.

Předpokládaný poplatek aktivních účastníků semináře je 100 Kč, ostatních účastníků 500 Kč. Přihlášku a podrobné informace o Veletrhu je možné získat na linku http://chemicke-vzdelavani.webnode.cz/veletrh-napadu-ucitelu-chemie/ nebo na adrese martin.bilek@uhk.cz. Termín pro přihlášení byl prodloužen do 6. září 2013.

Doktorské studium v didaktice chemie po 20 letech opět v Hradci Králové

Potvrzením dlouhodobé tradice vědecko-výzkumné činnosti v didaktice chemie a přípravy učitelů chemie na Katedře chemie Přírodovědecké (původně Pedagogické) fakulty Univerzity Hradec Králové se stala v květnu letošního roku akreditace doktorského studijního programu/oboru Chemie/Didaktika chemie. Akreditovaný doktorský studijní obor Didaktika chemie navazuje na stávající magisterské studijní obory Učitelství chemie pro střední školy a Učitelství chemie pro 2. stupeň základní školy, akreditované buď pod studijním programem Chemie nebo pod studijními programy Učitelství pro střední školy a Učitelství pro základní školy a také na obory chemické jejichž absolventi získali pedagogickou kvalifikaci v rámci doplňujícího pedagogického studia nebo učitelství odborných předmětů. Garantujícím zázemím nového doktorského studijního oboru je Oddělení didaktiky chemie Katedry chemie PřF UHK, které rozvíjí široké mezinárodní kontakty v uvedené oblasti, organizuje už 22 let tradiční mezinárodní konferenci, a které hostilo řadu renomovaných zahraničních odborníků z oblasti didaktiky chemie a přírodovědného vzdělávání. S mnohými z nich členové Oddělení didaktiky chemie dlouhodobě spolupracovali a spolupracují na výzkumných projektech. Další skutečností, relevantní pro opětovné získání akreditace, je i zájem studentů, kteří v minulosti absolvovali obor učitelství chemie na UHK, o doktorské studium na jiných univerzitách přírodovědného, technického a pedagogického zaměření, a to jak v doktorských studijních oborech chemicko-didaktických, tak chemických. V posledních 10 letech úspěšně dokončily doktorské studium na jiných vysokých školách více než dvě desítky studentů, kteří získali titul Ph.D.

Doktorské studium v didaktice chemie se na Oddělení didaktiky chemie Katedry chemie PřF UHK vrací po dvaceti letech a mělo by nalézt důstojné místo mezi doktorskými studijními obory podobného zaměření v České republice i v zahraničí. V současné době vypisuje PřF UHK pro tento nově akreditovaný obor přijímací řízení ke studiu v akademickém roce 2013-14. Podrobnosti o studijním oboru a požadavcích na uchazeče je možné získat u garanta oboru a předsedy oborové rady prof. PhDr. Martina Bílka, Ph.D. na e-mailové adrese martin.bilek@uhk.cz nebo na www stránkách Univerzity Hradec Králové http://www.uhk.cz (Studium – Přijímací řízení).

Zpět na obsah / Back to content