PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2013Volume: 2013
Číslo: 1Issue: 1
Vyšlo: 15. července 2013Published: July 15th, 2013
Pospíšilová, Helena. Recenze: Arteterapie a artefiletika nejen pro sociální pedagogy. Paidagogos, [Aktualizováno: 2013-07-15], [Citováno: 2023-12-11], 2013, 1, #16. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2013/1/article.php?id=16>

#16

Zpět na obsah / Back to content

Recenze: Arteterapie a artefiletika nejen pro sociální pedagogy

Helena Pospíšilová

Arteterapie je relativně mladá a dynamicky se rozvíjející disciplína. Její poznatky a metody využívá čím dál více oborů, k nimž patří také pedagogika. V knize autorka vnímá vztah mezi pedagogikou a arteterapií a artefiletikou jako obousměrný, kdy arteterapie a artefiletika využívá obecné pedagogické zásady a naopak pedagogice nabízí metody a techniky, které je možné využívat v pedagogické práci.

V prvních kapitolách autorka terminologicky vymezuje a zakotvuje arteterapii a artefiletiku. Obě disciplíny jsou zařazeny do oblasti expresivních terapií. I čtenář laik díky tomu získá základní přehled o zakotvení oboru. V návaznosti na vysvětlení základních pojmů a terminologie vymezuje autorka vztah arteterapie a artefiletiky k ostatním oborům, a sice k pedagogice, psychologii, psychoterapii a výtvarnému umění. Vzhledem k cílové skupině sociálních pedagogů se jeví jako velmi vhodné zařazení stati o tomto oboru a možnostech propojení zejména s artefiletikou.

Jako nosné vnímáme také zařazení kapitol „Arteterapeut“ a „Arteterapie a supervize“. Po přečtení kapitoly o osobnosti arteterapeuta a jeho odborné připravenosti již nebude platit povzdech o odborné přípravě arteterapeutů, který autorka včlenila do úvodu k této knize. Čtenář zde nabude přesvědčení o důležitosti dlouhodobé a systematické přípravy každého budoucího arteterapeuta.

V kapitole „Arteterapie a supervize“ vnímáme jako klíčové zařazení kapitolky o využití arteterapie v supervizi. Tato problematika je, žel, v knize pouze nastíněna. Věřme však, že jí bude autorka věnovat některou svou budoucí monografii.

Kapitoly „Metody v arteterapii“ a „Techniky v arteterapii a artefiletice“ mohou u pedagogické veřejnosti vyvolávat otázku, zda a jak jsou metody a techniky v arteterapii provázány. Touto problematikou se autorka sice krátce zabývá v úvodní stati ke kapitole „Techniky v arteterapii a artefiletice“, nicméně za vhodnější bychom považovali rozvedení tématu v samostatné kapitole a hlubší propracování vztahu mezi metodami a technikami v arteterapii.

Domníváme se, že je nezbytné, aby autoři monografie věnované praktickým aplikacím obohacovali rovněž svými zkušenostmi a příklady z vlastní praxe. To vše platí i o předkládané monografii. Velkým přínosem publikace jsou právě autorčiny dlouholeté a bohaté zkušenosti s prací s cílovou skupinou pedagogů. Čtenář zde najde nejen různé techniky, ale také jejich varianty. Toto vše je doplněno a komentováno autorčinými postřehy z praxe.

Je zřejmé, že kniha, která se dostává odborné veřejnosti zejména z řad sociálních pedagogů do rukou, se může stát zajímavým a oblíbeným prvním kontaktem s arteterapií a artefiletikou. Vycházíme-li z přesvědčení, že nezbytnou a klíčovou součástí činností sociálních pedagogů je sociální aktivizace jedince a rozvoj jeho osobnosti, potom v díle Petry Potměšilové dostávají praktickou příručku, která ji může napomoci při řešení řady pedagogických situací, ať již působí jako vychovatelé, pedagogové volného času či asistenti pedagoga.

Literatura

[1] POTMĚŠILOVÁ, P. - Sobková, P. Arteterapie a artefiletika nejen pro sociální pedagogy. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. 112 s. ISBN 978-80-244-3120-8. 

Kontaktní informace / Contact informations

Mgr. Helena Pospíšilová, Ph.D.

Katedra křesťanské výchovy, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého

Univerzitní 22

771 11 Olomouc

Česká republika

helena.pospisilova@upol.cz

Zpět na obsah / Back to content