PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2013Volume: 2013
Číslo: 1Issue: 1
Vyšlo: 15. července 2013Published: July 15th, 2013
Malúšková, Alena. Recenze: Obecná psychologie. Paidagogos, [Aktualizováno: 2013-07-15], [Citováno: 2024-07-14], 2013, 1, #13. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2013/1/article.php?id=13>

#13

Zpět na obsah / Back to content

Recenze: Obecná psychologie

Alena Malúšková

Autorky společně napsaly již řadu skript, je to ovšem jejich druhá společná publikace týkající se obecné psychologie. Obě docentky pracují na katedře psychologie a patopsychologie Univerzity Palackého v Olomouci a obě na univerzitě vyučují nejen obecnou psychologii. Docentka Alena Petrová je vedoucí této katedry a zaměřuje se ve vědě a výzkumu na oblast smysluplnosti prožívání života, využití dětské kresby jako diagnostické pomůcky a na oblast preprimárního a primárního vývoje. Docentka Irena Plevová se ve vědě a výzkumu zaměřuje především na psychologické poradenství a psychoterapii v rámci Vysokoškolské psychologické poradny.

Publikace Obecná psychologie podává přehled základních témat obecné psychologie, jejímž cílem je zprostředkovat elementární orientaci v oblasti psychologie jako vědy. Skripta jsou určena především studentům vysokých škol. Literatura se soustředí na primární výklad psychologické terminologie. Čtenáře zasvětí do současného myšlení v psychologii a poskytne mu základní poznatky o struktuře a funkci lidské psychiky.

Skripta jsou rozčleněna do sedmi kapitol: co je to psychologie a čím se zabývá, dějiny psychologie, charakteristika hlavních směrů v psychologii, pojetí osobnosti, osobnost a poznávací procesy, emoce, volní procesy a motivace.

Skripta jsou psána čtivě a srozumitelně nejen pro studenty, ale i pro všechny, kteří májí zájem o základní poznatky z oblasti obecné psychologie. Pro snadnější pochopení a zapamatování si látky, jsou některé problematiky doplněny ilustračním schématem, myšlenkovou mapou a grafy. Velkou informační hodnotou skript není jen sama teorie, ale i příklady, které jsou přímo z praxe nebo ze všedního života, dále také cvičení, kterými si čtenář může sám danou skutečnost ověřit. Na konci každé kapitoly jsou kontrolní otázky a úkoly, aby si student těchto skript mohl celou kapitolu připomenout od začátku, pochopit souvislosti a stručně ji shrnout.

Závěrem lze konstatovat, že publikace Aleny Petrové a Ireny Plevové je zdařilá a můžeme ji doporučit všem, kteří jsou nejen studenti vysokých škol, ale i těm, kteří by chtěli disponovat poznatky z obecné psychologie.

Literatura

[1] PETROVÁ, A. - PLEVOVÁ. I. Obecná psychologie. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. ISBN 978-80-244-3246-5. 

Kontaktní informace / Contact informations

Mgr. Alena Malúšková

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Ústav pedagogiky a sociálních studií

Žižkovo nám. 5

771 40 Olomouc

Česká republika

Rafa1@seznam.cz

Zpět na obsah / Back to content