Ročník 2010 / Číslo 2
Milan Kubiatko, Kateřina Mrázková, Muhammet Usak
Postoje českých a tureckých vysokoškolských studentů k využívání ICT v přírodovědných předmětech
Klíčová slova: dotazník, informační a komunikační technologie, postoje, studenti.
Jazyk článku: česky
Attitudes of Czech and Turkish university students to use ICT in science
Keywords: questionnaire, information and communication technologies, attitudes, students.
Language of article: Czech
Vliv informačních a komunikačních technologií (ICT) na náš každodenní život neustále narůstá. Tento fakt má také vliv na změnu postojů k ICT. V příspěvku jsme se zaměřili na zjištění rozdílu v postojích k ICT mezi vysokoškolskými studenty z Turecka a z České republiky. Postoje byly zjišťovány nejen společně ale i odděleně pro každou zemi s ohledem na pohlaví, ročník studia a bydliště respondentů. Výzkumným nástrojem byl dotazník Likertova typu s 33 položkami. Výzkumný vzorek tvořilo 454 studentů z Turecka a 316 studentů z České republiky. Data byla vyhodnocována pomocí faktorové analýzy s Varimax rotací, MANCOVA (věk byl použit jako kovariát) a Studentova t-testu. Použitím faktorové analýzy bylo zjištěno 5 dimenzí: 1. Vliv ICT na vyučovací proces (7 položek); 2. Vliv ICT na lidské tělo a prostředí (4 položky); 3. Používaní ICT ve vyučovacím procesu (7 položek); 4. Škola a ICT (3 položky); 5. ICT jako didaktický prostředek (6 položek). Studenti z České republiky měli pozitivnější postoj k využívání ICT v přírodovědných předmětech než studenti z Turecka. Studenti dosahovali vyššího skóre než studentky, studenti druhého ročníků měli pozitivnější postoj oproti studentům prvního a třetího ročníku. Studenti z měst dosahovali vyššího skóre v porovnání se studenty z velkoměst a z vesnic.
Radoslav Kvasničák, Blanka Kudláčová, Ivana Klčová
Faktory ovplyvňujúce učiteľovo chápanie vyučby v Trnavskom kraji v Slovenskej republike
Klíčová slova: postoje učiteľov, vyučovací proces, základná a stredná škola, trnavský kraj.
Jazyk článku: slovensky
The factors influening the teacher's perception of the education in the region of Trnava in Slovak republic
Keywords: teacher's attitudes, teaching process, school in the region of Trnava in Slovak republic.
Language of article: Slovak
Vo výskume sme sa zamerali na spracovanie problematiky ohľadom učiteľovho chápania výučby na vybraných školách v trnavskom kraji na Slovensku. Cieľom výskumu bolo identifikovať úroveň učiteľských postojov v interakcii s vybranými faktormi. Medzi faktory ovplyvňujúce chápanie výučby sme u učiteľov vybrali: pohlavie respondenta, jeho dĺžku pedagogickej praxe a profilujúci predmet výučby. Súčasťou výskumu bolo aj identifikovať postoje u učiteľov mestských a vidieckych základných a stredných škôl umiestnených v troch rôznych oblastiach trnavského regiónu (Trnava, Senica - Skalica, Dunajská Streda). Na základe získaných výsledkov možno konštatovať, že skúsenejší pedagógovia základných a stredných škôl vykazovali pozitívnejšiu úroveň postojových atribútov ako učitelia s minimálnou pedagogickou praxou. Lokalizácia škôl (mesto alebo vidiek) a umiestnenie škôl v trnavskom kraji (okresy: Trnava, Skalica-Senica, Dunajská Streda) významne neovplyvnili úroveň učiteľských postojov na vybraných základných a stredných školách. Ďalšie potenciálne faktory, ako profilujúci predmet respondenta a jeho pohlavie pozitívne neovplyvnili úroveň učiteľských postojov. Získané výsledky z trnavského regiónu nemôžeme zovšeobecňovať pre ostatné regióny na Slovensku, napriek tomu môžeme konštatovať, že skúsenosť a dĺžka pedagogickej praxe pozitívne ovplyvňuje učiteľovo chápanie výučby na školách trnavského kraja v Slovenskom republike.
Kristína Miklášová
Životný štýl seniora 21. storočia
Klíčová slova: starnutie, sénium, senior, vožný čas.
Jazyk článku: slovensky
Seniors' life style in the 21st century
Keywords: aging, senium, senior, free time.
Language of article: Slovak
Odborný príspevok sa venuje teoretickému rozpracovaniu problematiky aktívneho starnutia. V teoretickej časti príspevku autorka definuje pojmy starnutie, sénium a senior. V druhej časti príspevku sa zaoberá interpretáciou výsledkov výskumu zameraného na zisťovanie štruktúry a trávenia voľného času seniorov.
Jiří Pospíšil, Dagmar Prokešová
Hodnotové preference a volný čas žáků druhého stupně základních škol
Klíčová slova: hodnoty, preference, volný čas, aktivity, research
Jazyk článku: česky
Values Preferences and Leisure Time of Pupils at Second Stage of Basic School
Keywords: values, preferences, leisure time, activities, research
Language of article: Czech
V článku jsou prezentovány výsledky výzkumu hodnotových preferencí, volnočasových aktivit a jejich vzájemných vztahů u žáků druhého stupně základních škol ve vybraných krajích České republiky.
Yveta Odstrčilíková
Recenze: Kochleární implantáty: rady a zkušenosti
Klíčová slova: kochleární implantát, sluchová vada, novorozenecký sluchový screening, znakový jazyk
Jazyk článku: česky
Book Review:Cochlear implants: advice and experience
Keywords: cochlear implant, newborn hearing screening, sign language
Language of article: Czech
Pavla Dobešová
Recenze: Education of a pupil with other mother language from the point of view of teacher preparation
Klíčová slova: žák, odlišný mateřský jazyk, vzdělávání.
Jazyk článku: anglicky
Book Review: Education of a pupil with other mother language from the point of view of teacher preparation
Keywords: Pupil, other mother language, education.
Language of article: English
Michal Gabarík
Recenzia: Reedukácia a komplexná rehabilitácia zraku u jednotlivcov so zrakovým postihnutím
Klíčová slova: reedukácia zraku, zrakové postihnutie, komplexná rehabilitácia zraku
Jazyk článku: Slovensky
Book Review: Reeducation and comprehensive vision rehabilitation for individuals with visual disabilities
Keywords: vision reeducation, visual disability, comprehensive rehabilitation of the vision
Language of article: Slovak
Andrej Rajský
Správa z konferencie: Kontexty filozofie výchovy v historickej a súčasnej perspektíve
Klíčová slova:
Jazyk článku: Slovensky
Conference Report: The context of philosophy of education in historical and contemporary perspective
Keywords:
Language of article: Slovak