Ročník 2009 / Číslo 1
Boris Bošanský, Emília Fulková
Q-metóda : Čo to je a ako na to?
Klíčová slova: Q-metóda, okolnosti vzniku Q-metódy, charakteristika Q-metódy, začlenenie Q-metódy do systému kvantitatívnych a kvalitatívnych výskumných metód, možnosti využitia Q-metódy, metodika Q-metódy, Q-výroky, P-vzorka, Q-distribúcia, triedenie prvkov, analýza a interpretácia údajov.
Jazyk článku: slovensky
Q-method : What is it and how to work with it?
Keywords: Q-method, invention of Q-method, characteristics of Q-method, placing Q-method in a system of quantitative and qualitative research methods, usage of Q-method, Q-technique of Q-method, Q-statements, P-sample, Q-distribution, sorting elements, data analysis and interpretation.
Language of article: Slovak
Príspevok predstavuje jednu z výskumných metód, ktorá sa síce na jednej teší čím ďalej tým viac odbornému záujmu, avšak na druhej strane ešte stále zaznamenáva nespokojnosť ohľadne svojej absencie v teoreticko-výskumných slovenských aj českých literárnych prameňoch. V tomto zmysle príspevok uvádza okolnosti jej vynájdenia, prináša jej charakteristiku, umiestňuje ju v systéme kvantitatívnych a kvalitatívnych výskumných metód a v neposlednom rade sa venuje metodike práce s ňou spolu s príkladmi z výskumnej skúsenosti autorov. Príspevok vznikol s podporou Grantu Univerzity Komenského v Bratislave, Grant UK 4/2008.
Anna Šlégrová
Anotace: Hodnocení učebnic
Klíčová slova: výzkum, recenze, hodnocení
Jazyk článku: česky
Annotation: Assessment textbook
Keywords: research, rewiev, assessment
Language of article: Czech
Mária Smetanová
Anotace: Agresia detí a adolescentov
Klíčová slova: agresia, výskum správania sa detí a adolescentov, vedecko-metodická publikácia
Jazyk článku: slovensky
Annotation: Agression of children and adolescents
Keywords: agression, research of behaving of children and adolescents, scientific-methodical publication
Language of article: Slovak