Ročník 2008 / Číslo 2 - 3
Milan Kubiatko, Soňa Nagyová, Tibor Nagy
Postoje študentov gymnázií k počítačom
Klíčová slova: postoje k počítačom, študenti, dotazník, radosť z používania počítačov, obava z používania počítačov
Jazyk článku: slovensky
High school students´ attitudes toward computers
Keywords: attitudes toward computer, students, questionnaire, computer enjoyment, computer anxiety
Language of article: Slovak
Vplyv informačných a komunikačných technológií a počítačov na každodenný život sa neustále zvyšuje. Táto situácia pôsobí aj na zmenu postojov k počítačom. V našom výskume sme sa zamerali na zisťovanie rozdielov v postojoch k počítačom medzi chlapcami a dievčatami a medzi ročníkmi, ktoré študenti navštevujú. Dotazník obsahoval 34 položiek Likertovho typu. Výroky v dotazníku boli prebraté od autorov Steva Kennewella a Alex Morganovej. Výrok sme upravili do vhodnej podoby použiteľnej v podmienkach slovenských gymnázií. Výskumu sa zúčastnilo 659 študentov zo 14 gymnázií. Boli zastúpené všetky 4 ročníky, pričom vek študentov sa pohyboval v rozmedzí 15 - 19 rokov. Pre vyhodnotenie údajov sme použili faktorovú analýzu a analýzu rozptylu (ANOVA). Výsledky boli rozdelené do dvoch dimenzií, prvou dimenziou bola radosť z používania počítačov a druhou bola obava z používania počítačov. V prvej dimenzii dosahoval vyššie skóre mladší študenti a dievčatá. V druhej dimenzii dosahovali vyššie skóre chlapci a najmladší študenti. Celkovo môžeme povedať, že dievčatá mali pozitívnejší postoj k počítačom ako chlapci.
Ján Štubňa, Lucia Vreštiaková
Analýza prírodopisných filmov z hľadiska dostupnosti rôznych audiovizuálnych prostriedkov pre vyučovanie prírodovedných predmetov
Klíčová slova: prírodopisný film, audiovizuálny prostriedok, vyučovací proces, kino
Jazyk článku: slovensky
Analysis of natural-science movies from aspect of availability of the various audio-visual tools in the natural history courses
Keywords: natural-science movie, audio-visual tool, education, cinema
Language of article: Slovak
Učiteľ má vo vyučovacom procese rôzne možnosti využitia audiovizuálnych prostriedkov. V článku spomíname krátku históriu prírodopisného filmu a jeho postupné začlenenie do bežného života, krátke anotácie prírodopisných filmov premietaných v slovenských kinách od roku 1994. Uvádzame možnosti ich sledovania pomocou viacerých dostupných audiovizuálnych prostriedkov a načrtávame ich možnosti využitia vo vyučovacom procese na základnej a strednej škole.
Lucie Zormanová
Srovnání aktivity chlapců a dívek ve výuce Občanské výchovy na ZŠ
Klíčová slova: pohlaví, gender, vzdělávání, občanská výchova, aktivita, pedagogická interakce a komunikace
Jazyk článku: česky
Comparison of boys´and girls´ activity in civics instruction at basic school
Keywords: sex, gender, education, civics, activity, teacher-pupil interaction and communication
Language of article: Czech
V článku pojednávám o výsledcích části výzkumu, jež byly zjišťovány kvantitativními metodami. Ve svém výzkumu srovnávám aktivitu chlapců a dívek ve výuce občanské výchovy na 2. stupni základní školy a pedagogickou interakci a komunikaci učitele s chlapci a dívkami v procesu školního vyučování (vliv pedagoga na aktivitu dívek a chlapců). Aktivitu zde pojímám jako četnost a délku verbálních zapojení (dívky-chlapce) v interakci učitel-žák a zjišťuji také obsah replik žáka. K dosažení vytyčeného cíle vede metoda standardizovaného pozorování, technika interakční analýzy, vycházející ze systému pozorovacích kategorií N.A. Flanderse a K.S. Tabera. Byl zjištěn rozdíl v míře aktivity ve prospěch chlapců, přičemž nebyl naměřen výrazný vliv učitele na tuto odlišnost. Ve své práci dokazuji, že chlapci jsou ve výuce občanské výchovy aktivnější než dívky a častěji než dívky se zapojují do konverzace o probíraném tématu ve vyučovací hodině.
Kateřina Crháková
Recenze: Písemky z matematiky gymnázia
Klíčová slova: matematika, písemky, kniha, recenze
Jazyk článku: česky
Book Review: Písemky z matematiky pro gymnázia
Keywords: mathematic, test, book, rewiev
Language of article: Czech
Květoslav Bártek
Recenze: Základy kvantitativního šetření
Klíčová slova: výzkum, kvantitativní, monografie, recenze
Jazyk článku: česky
Book Review: Základy kvantitativního šetření
Keywords: research, quantitative, book, rewiev
Language of article: Czech