Ročník 2007 / Číslo 3
Jiří Mudrák, Kateřina Zábrodská
Die Fähigkeiten aus der Sicht des Einzelnen und der Gruppe: verschiedene Ergebnisse zu demselben Thema
Klíčová slova: Fähigkeiten, allgemeine Intelligenz, zielbewusste Übung, multiple Intelligenzen
Jazyk článku: německy
Abilities from the point of view of individuals or groups: different results on the same topic
Keywords: abilities, general intelligence, deliberate practice, multiple intelligences
Language of article: deutsch
In diesem Beitrag werden drei verschiedene Ansätze in der Forschung der Fähigkeiten vorgestellt – Theorie der allgemeinen Intelligenz, Theorie der zielbewussten Übung und Theorien mehrerer unabhängiger Fähigkeiten. Der Einfluss verschiedener Datenquellen und Methoden wird diskutiert (vor allem aus der Sicht der Dichotomie „qualitativ - quantitativ“) und zwar sowohl auf die Entstehung dieser Theorien als auch auf die Bildungsprozesse, die diese Theorien empfehlen.
Zuzana Haláková, Milan Kubiatko
Tvorivosť ako pozitívny atribút osobnosti budúceho učiteľa prírodovedných predmetov
Klíčová slova: tvorivosť, učitelia prírodovedných predmetov, dotazník tvorivosti.
Jazyk článku: slovensky
Creativity as a posisitive atribute of incoming science teacher´s characteristic
Keywords: creativity, science teachers, questionnaire of creativity.
Language of article: slovak
V súčasnosti sa často hovorí o kompetencii učiteľov, o tvorbe profesijných štandardov, o kompetenčnom profile učiteľov. Na predstaviteľov tejto profesie sú kladené čoraz vyššie nároky, predpokladá sa splnenie čím ďalej, tým náročnejších požiadaviek. Tvorivosť je jeden z pozitívnych atribútov, ktorým by mal disponovať každý učiteľ. Týka sa to aj tých, ktorí sa na povolanie ešte len pripravujú, pokiaľ je ich prioritou rozvoj, formovanie žiakov, či vzbudenie záujmu o učebný predmet. Uvádzame výsledky výskumu uskutočneného na vzorke budúcich učiteľov prírodovedných predmetov, kde sme ako merný prostriedok použili dotazníka identifikujúci úroveň tvorivosti (Koberg, Bagnail 1974, upravené podľa Lokšová, Lokša 1999).
Boris Bošanský, Emília Fulková
Carl Ransom Rogers a jeho prínos pre psychologickú a pedagogickú teóriu a prax
Klíčová slova: Humanistická psychológia, C. R. Rogers, prístup zameraný na človeka, vzdelávanie zamerané na žiaka, akceptácia, empatia, kongruencia, úroveň cieľa výchovy a vzdelávania, obsahu vzdelávania, vyučovacích metód, podmienok a hodnotenia.
Jazyk článku: slovensky
Carl Ransom Rogers and his contribution to psychological and pedagogical theory and practice
Keywords: Humanistic psychology, C. R. Rogers, person centered approach, person centered education, acceptation, empathy, congruence, aim of education aspect, content of education aspect, teaching methods aspect, conditions aspect and assessment aspect.
Language of article: slovak
Príspevok zameriava pozornosť na C. R. Rogersa a jeho odkaz a význam pre súčasnosť. Zasadzuje ho do konkrétneho psychologického prúdu a naznačuje jeho miesto v pedagogických teóriách. Predkladá niektoré z atribútov, ktoré viedli k formovaniu a získaniu príslušného postavenia ako na poli psychológie tak na poli pedagogiky. Príspevok vznikol s podporou Univerzity Komenského v Bratislave, Grant UK/61/2007.
Marcela Roubalová
Recenze : P. Václav Kubíček jako katecheta a katechetik
Klíčová slova:
Jazyk článku: česky
Book Review : P. Václav Kubíček jako katecheta a katechetik
Keywords:
Language of article: czech