Ročník 2007 / Číslo 2
Zdeněk Bělonožník
Role vzdělávacího systému při reprodukci vrstvy inteligence v SSSR (20. - 80. léta)
Klíčová slova: přístup k vysokoškolskému vzdělání v SSSR, reprodukce vzdělanostních elit, regulace sociálního složení VŠ studentů, teorie beztřídní společnosti
Jazyk článku: česky
To the Problem of Reproduction of Class of "Intelligentsia" Through the Soviet Educational System
Keywords: access to university education in USSR, self-reproduction of class of intelligentsia, regulation of social composition of graduated students, theory of classless society
Language of article: czech
Tato stať zachycuje rozporuplný charakter sociální mobility v SSSR, a to na příkladu vrstvy inteligence ("specialistů"). V rámci stručného shrnutí jednotlivých vývojových etap formování inteligence v SSSR jsou v textu konfrontovány cílené zásahy sovětské vzdělávací politiky s jejich reálnými dopady na složení vrstvy inteligence. Pomocí statistických materiálů a výsledků sociologických výzkumů VŠ studentů a zaměstnaných "specialistů" se autor pokouší ukázat, že ani četné mechanismy zvýhodňující dělnickou a rolnickou třídu v přístupu k vyššímu vzdělání nebyly sto vyrovnat její vzdělanostní a obecně kulturní handicap. Zejména ve druhé polovině existence SSSR se totiž ukazuje, že potomci vysokoškolsky vzdělaných profesionálů mají proti svým vrstevníkům z řad dělníků a rolníků několikanásobně vyšší šanci zopakovat vzdělanostní i profesní dráhu svých rodičů - "specialistů". Tato problematika je ve stati zasazena do širšího rámce usilování sovětského systému o ustavení beztřídní společnosti. Evidentní uzavřenost mobilitních kanálů při cestě do vrstvy inteligence byla nepříjemným potvrzením toho, že navzdory poměrně úspěšnému ekonomickému sblížení jednotlivých tříd se jejich sbližování na poli kulturním rozhodně nekoná. O tom, jak moc palčivý byl uvedený problém pro sovětskou moc, svědčí rozsah i intenzita, s jakou se problematice sociálních zdrojů inteligence věnovala sovětská sociologie.
Pavol Prokop, Milan Kubiatko, Andrea Lešková
Postoje VŠ študentov k biotechnológiám
Klíčová slova: Postoje, biotechnológie, geneticky modifikované produkty, študenti vysokých škôl.
Jazyk článku: slovensky
College students´ attitudes toward biotechnology
Keywords: Attitudes, biotechnology, genetically modified products, college students.
Language of article: slovak
V našom príspevku sme skúmali postoje študentov vysokých škôl k biotechnológiám. Postoje študentov boli skôr negatívne alebo neutrálne. Postoje ku geneticky modifikovaným rastlinám boli pozitívnejšie ako postoje k modifikovaným živočíchom. Postoje študentov pozitívne korelovali s vedomosťami. V konečnom dôsledku však boli postoje biológov a nebiológov podobné. Dievčatá mali negatívnejšie postoje k biotechnológiám v porovnaní s chlapcami a to bez ohľadu na to, či študovali alebo neštudovali biológiu.
Pavla Macháčková
Recenze: Šikana ve škole, na ulici, doma: Jak bránit své dítě.
Klíčová slova:
Jazyk článku: česky
Book Review : Šikana ve škole, na ulici, doma: Jak bránit své dítě.
Keywords:
Language of article: czech