Ročník 2007 / Číslo 1
Andrej Jelenik
Možnosti komunikácie s ľuďmi v kóme a hlbokých zmenených stavoch vedomia
Klíčová slova: kóma, vegetatívny stav, zmenené stavy vedomia, diagnostika, výskumy mozgu, komunikačné metódy
Jazyk článku: slovensky
The possibilities of communication with people in coma and deep altered states of consciousness
Keywords: coma, vegetative state, altered states of consciousness, diagnostics, brain research, methods of communication
Language of article: slovak
Otázka, ako zaobchádzať s ľuďmi v kóme a hlbokých zmenených stavoch vedomia vyvoláva značné etické, medicínske aj právne diskusie a rôzne často protichodné názory. Táto práca má za cieľ uviesť najnovšie medicínske a psychologické poznatky ohľadom situácie ľudí v kóme a poukázať na to, že s títo ľudia sú schopní za určitých okolností vnímať a komunikovať so svojim okolím. Práca uvádza nové možnosti nadväzovania komunikácie s týmito ľuďmi uplatňujúce sa v rámci tzv. humánnej medicíny, ktorá nehľadí len na životné funkcie pacienta, ale aj na ostatné psychologické, environmentálne a sociálne faktory. Tieto prístupy preto môžu ľuďom v hlbokých zmenených stavoch začne pomôcť pri zlepšení kvality života, rehabilitácii a sociálnej integrácii.
Martina Černá
O mediální výchově teoreticky i prakticky
Klíčová slova: média, mediální výchova, rámcový vzdělávací program, noviny
Jazyk článku: česky
About media education theoretically and practically
Keywords: media, media education, Framework educational programm, newspaper
Language of article: czech
Záměrem příspěvku je podat základní informace o mediální výchově a předložit učitelům projekt, který mohou využít v hodinách mediální výchovy. Mediální výchova je podle Rámcového vzdělávacího programu jedním ze šesti průřezových témat. Za cíl si klade vybavení žáků základní úrovní mediální gramotnosti. S prvními úvahami o mediální výchově se setkáváme již v díle J. A. Komenského, přesto se u nás této problematice začala věnovat zvýšená pozornost až v 90. letech 20. století. V poslední době vzrostl počet publikací k tomuto tématu a počet kurzů pro učitele, přesto právě nedostatek materiálů a kvalifikace nebo proškolení učitelů představují největší problém při implementaci mediální výchovy do škol. Z toho důvodu je součástí mého příspěvku projekt, který mohou učitelé využít ve své výuce.
Júlia Chudá, Pavol Prokop
Postoje žiakov k predmetu prírodopis
Klíčová slova: postoje žiakov, prírodopis, základné školy
Jazyk článku: slovensky
Student´s attitudes to biology
Keywords: attitudes, biology education, elementary schools
Language of article: slovak
Zaoberali sme sa skúmaním postojov žiakov k prírodopisu z hľadiska šiestich dimenzií (význam, záujem, kariéra, náročnosť, učiteľ, pomôcky). Najvýznamnejšími faktormi ovplyvňujúcimi postoje žiakov pri našom skúmaní postojov boli - vek žiakov a vplyv učiteľa. Rozdiely, ktoré súviseli s pohlavím boli menej dôležité. Žiaci 6. ročníka (zoológia) mali významne pozitívnejšie postoje ako žiaci ostatných ročníkov. Aj keď priemerné skóre dimenzií bolo pozitívne, zistili sme, že dimenzia kariéra vykazovala negatívne priemerné skóre. Vyplýva z toho nízky záujem žiakov o povolania súvisiace s biológiou.
Miroslava Holubíková
Zabezpečenie sociálnej integrácie mentálne postihnutých vo Švédsku a na Slovensku - vybrané výsledky prieskumu z r. 2004
Klíčová slova: postihnutí, sociálna integrácia, socializácia, komúna
Jazyk článku: slovensky
Keywords: mental handicap people, social integration, socialization, commun
Language of article: slovak
Príspevok predstavuje možnosti sociálnej integrácie mentálne postihnutých vo Švédsku a na Slovensku a jemne sa pokúša o komparáciu medzi týmito krajinami, ktorá vyplýva z vybraných výsledkov prieskumu z r. 2004.
Jana Kašpárková
Recenze : Zakázané ovocie najviac chutí
Klíčová slova:
Jazyk článku: česky
Book Review : Zakázané ovocie najviac chutí
Keywords:
Language of article: czech
Blanka Kudláčová
Recenze : Filozofia a mystika (Duchovný vývoj človeka z hľadiska mystík svetových náboženstiev)
Klíčová slova:
Jazyk článku: slovensky
Book Review : Filozofia a mystika (Duchovný vývoj človeka z hľadiska mystík svetových náboženstiev)
Keywords:
Language of article: slovak
Marcela Roubalová
Recenze : Aktivní naslouchání při vyučování
Klíčová slova:
Jazyk článku: česky
Book Review : Aktivní naslouchání při vyučování
Keywords:
Language of article: czech