Ročník 2006 / Číslo 2
Pavol Prokop, Radoslav Kvasničák, Zuzana Pištová
Predstavy žiakov o potravových vzťahoch v ekosystémoch
Klíčová slova: ekologické pojmy, ekosystémy, neformálne vzdelávanie, výskumné metódy
Jazyk článku: slovensky
Children's ideas about food webs in ecosystems
Keywords: ecology concepts, ecosystems, informal learning, research method
Language of article: slovak
Na zisťovanie žiackych predstáv sa používajú rôzne výskumné metódy. V našom výskume sme použili metódu detskej kresby a analýzu potravových vzťahov štyroch rôznych ekosystémov na výskum žiackych vedomostí a predstáv o ekosystémoch. Ďalej sme skúmali krátkodobý vplyv neformálneho vzdelávania na porozumenie ekologických vzťahov. Zistili sme, že údaje z kresieb sa nezhodovali s vedomosťami žiakov o potravových vzťahoch a údaje o potravových vzťahov boli zrejme spoľahlivejším prostriedkom na zisťovanie žiackych vedomostí. Kresby však mali výhodu pri detailnom skórovaní biotických a abiotických faktorov prostredia a preto ju v kombinácii s inými metódami odporúčame ako výskumný nástroj v porovnávacích štúdiách. Krátkodobý vplyv neformálneho vzdelávania mal signifikantný vplyv na porozumenie vybraných ekologických pojmov.
Lucie Smékalová
Co znamená umět se učit?
Klíčová slova: umět se učit, kognitivní styl, učební styl, strategie učení, metody učení, kompetence k učení, didaktizace a autodidaktizace
Jazyk článku: česky
What Does It Mean "Know-How-to-Learn"
Keywords: be able to learn, cognitive style, learning style, strategies of learning, learning methods, learning competence, didactization and auto-didactization
Language of article: czech
Článek se zamýšlí nad dovednostmi umět se učit. Vymezuje pojem učení a ostatní pojmy, které s učením souvisí. Dovednosti umět se učit považuje za základní podmínku osvojení kompetence k učení, jak ji požaduje Rámcový vzdělávací program (RVP). Také analyzuje kompetenci k učení a pokouší se ji definovat. Uvažuje nad úlohou učitele, jak tyto dovednosti má žáky naučit a dále nastiňuje činnosti potřebné k tomu, aby se jedinec uměl učit.
Pavla Vyhnálková
Recenze : Skupinové hry a činnosti pro seniory
Klíčová slova:
Jazyk článku: česky
Book Review : Skupinové hry a činnosti pro seniory
Keywords:
Language of article: czech
Eva Hotová, Květoslav Bártek
Recenze : Poradenská psychologie pro děti a mládež
Klíčová slova:
Jazyk článku: česky
Book Review : Poradenská psychologie pro děti a mládež
Keywords:
Language of article: czech