Ročník 2006 / Číslo 1
Andrea Preissová Krejčí, Libuše Čadová
Hodnotová orientace a životní postoje současných adolescentů
Klíčová slova: adolescent, antropologie, člověk, edukační proces, hodnoty a postoje, chování, mravnost, společnost, učitel, víra, výzkum, vztah, žák
Jazyk článku: česky
Value orientation and mental attitudes of the adolescents
Keywords: adolescent, anthropology, human, educational process, values and attitudes, behaviour, morality, society, teacher, faith, research, relationship, student
Language of article: czech
Adolescenti představují zrcadlo celé společnosti. V souladu s interpretací kvantitativního a s podporou dat z kvalitativního výzkumu hodnotově-postojové orientace adolescentů můžeme tvrdit, že současná generace dospívajících je dobrým potenciálem, zdravým prvkem naší společnosti. Netřeba prvotně napravovat hodnoty a postoje dospívajících, ale přímo průběh edukačního procesu, netřeba stimulovat mládež k jiné než hermeneuticko-dějinně podmíněné hodnotové orientaci, zkvalitnění průběhu a výsledků edukačního procesu závisí na zkvalitnění vztahu mezi učitelem a žákem, avšak kriticky bychom měli zhodnotit osobnost učitele nikoli (jen a pouze) žáka. Nejdůležitějším cílem mladých je založení fungující rodiny. Hmotné statky sice hrají důležitou roli, ale jejich obstarávání má smysl právě vzhledem k zajištění všech potřeb budované základní jednotky společnosti - rodiny. V hodnotové orientaci hraje určitou roli vzdělání respondentů. Volba školy velmi úzce souvisí s intelektuálním rodinným zázemím. Jedinci pocházející ze sociokulturně méně rozvinutého prostředí mají tendenci k většímu vyznávání egoistických hodnot, jakož i k zakázanému jednání (požívání drog a kouření). Česká mládež neodvozuje své hodnotové představy z náboženských idejí. Heteronomní principy morálky (Desatero, evangelijní postuláty mravnosti či postuláty transcendentální etiky) mají na morálku mládeže nadále minimální vliv.
Marta Hošťálková
Mnichovská metoda v katechezi Václava Kubíčka
Klíčová slova: katecheze, školní katecheze, katecheta, Mnichovská metoda, předmět náboženství, biblické dějiny, katechismus
Jazyk článku: česky
Václav Kubíček and Munich Method in Catechisation
Keywords: catechisation, school catechisation, Munich method, school subject religion, biblical history, catechism
Language of article: czech
Václav Kubíček se domníval, že zaváděním progresivních metod výuky, důrazem na výchovnou složku ve vyučovacím procesu a zapojením rodiny a farnosti do procesu školní katecheze se mu podaří položit předpoklady pro rozvoj života víry žáků i po odchodu ze školy. Uplatnění nových pedagogických a psychologických poznatků, podnětů liturgického a katechetického hnutí sice přispělo ke zkvalitnění katecheze jako náboženské výuky. Základní příčina nezdaru snah o účinnost katecheze však spočívala v setrvání u jejího východiska: uskutečňovat katechezi nadále v prostředí státní školy, přestože bylo v tehdejší době pro katechezi již nepříznivé.
Jana Fančovičová
Postoje žiakov k informačno-komunikačným technológiám
Klíčová slova: postoj, informačno-komunikačné technológie, vyučovanie, žiak, počítač
Jazyk článku: slovensky
Students´attitudes towards information-communication technologies
Keywords: attitudes, information-communications technologies, computer, children
Language of article: slovak
Cieľom práce bolo preskúmať postoje žiakov II. stupňa ZŠ k informačno-komunikačným technológiám (IKT). Použili sme dotazník s 35 výrokmi, ktoré žiaci hodnotili stupnicou Likertovej škály od 1 do 5. Postoje žiakov boli pozitívne, pričom sme zistili signifikantné rozdiely medzi chlapcami a dievčatami a medzi sledovanými školami. Žiaci radi používajú počítače na vyučovaní.
René Szotkowski
Recenze : Internet ve škole ve světle výzkumu základních škol radomského regionu
Klíčová slova:
Jazyk článku: česky
Book Review : Internet w sokole w świetle badań gimnazjów regionu radomskiego
Keywords:
Language of article: czech
Jana Kašpárková
Recenze : Slovné hodnotenie žiakov dobrým slovom
Klíčová slova:
Jazyk článku: česky
Book Review : Slovné hodnotenie žiakov dobrým slovom
Keywords:
Language of article: czech