Ročník 2005 / Číslo 2
Kristína Žoldošová, Pavol Prokop
Causal attribution of school success investigated by Q-methodology
Klíčová slova: motivácia, kauzálna atribúcia školského úspechu, q-metodológia
Jazyk článku: anglicky
Causal attribution of school success investigated by Q-methodology
Keywords: motivation, causal attribution of school success, q-metodology
Language of article: english
Článok pojednáva o kauzálnej atribúcii školského úspechu detí na základných školách. Zistilo sa, že rôzne, hlavne motivačné, atribúty do vysokej miery ovplyvňujú úspech žiaka v škole, dokonca viac ako skutočné dôvody úspechu (resp. neúspechu). Preto je veľmi dôležité diagnostikovať atribúty úspechu, ktoré deti preferujú a upraviť vyučovacie prostredie tak, aby bola možná ich pozitívna zmena. Vo výskumnej časti sme sa snažili vysporiadať s diagnostikou atribútov školskej úspešnosti prostredníctvom kvalitatívnej výskumnej metódy - q-metodológie. Zmenou vyučovacieho prostredia (podpora prírodovedného vzdelávania prostredníctvom skúsenostného učenia realizovaného v teréne a terénnom prírodovednom laboratóriu) sa nám podarilo iniciovať a diagnostikovať zmenu v preferencii atribútov školského úspechu. Výsledkom bola zvýšená motivácia k prírodovednému vzdelávaniu, ktorá sa prejavila zmenou preferencie nekontrolovateľných atribútov školského úspechu ku kontrolovateľným atribútom, ktoré sú súčasťou osobnosti žiaka.
Pavla Macháčková
Šikana ve školách - stále aktuální problém
Klíčová slova: šikana, oběť, agresor, prevence šikanování, výzkum
Jazyk článku: česky
Bullying in schools - still actual problem
Keywords: bullying, victim, aggressor, prevention of bullying, research
Language of article: czech
Nadávky, ponižování, vyhrožování, bití. To je jen nepatrný výčet toho, jaká může být ,,tvář" šikanování. Co je to vlastně šikanování? Proč je ve školách tak hojné? Které dítě se může stát obětí a které agresorem? Jaké jsou obranné techniky agresorů? Jaké motivy vedou agresory k tomu, aby obětem ubližovali? Jaké jsou příznaky a stádia šikanování? Jak šikanu správně vyšetřit a jak proti ní bojovat? Jaké jsou výsledky výzkumu šikanování žáků druhého stupně na jednotlivých školách? Na tyto otázky se pokusím v mém příspěvku najít odpovědi.
Milan Kubiatko, Zuzana Haláková
Informačné a komunikačné technológie ako prostriedok vizualizácie vo vyučovaní biológie
Klíčová slova: vizualizácia, informačné a komunikačné technológie, učiteľ, biológia
Jazyk článku: slovansky
Information and communication technologies as device of visualisation in teaching of biology
Keywords: visualization, information and communication technologies (ICT), teacher, biology
Language of article: slovak
V našom príspevku chceme poukázať na to, že vizualizácia prostredníctvom informačných a komunikačných technológií (IKT) má vplyv na záujem študentov o vyučovací predmet biológia, uľahčuje študentom porozumieť učivu biológie a učitelia, ak využívajú IKT pri sprístupňovaní učiva biológia, používajú rôzne formy vizualizácie.
Zuzana Tichá
Recenze : Evropská vzdělávací politika : Programy, principy a cíle
Klíčová slova:
Jazyk článku: anglicky
Book review : Evropská vzdělávací politika : Programy, principy a cíle
Keywords:
Language of article: english